Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport kwartalny Q1 – korekta (Raport: 34_1/2005) 9 / 5 / 2005

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 1 1 1

kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y)

narastająco narastająco narastająco narastająco

/ 2005 / 2005 / 2005 / 2005

okres od okres od okres od okres od

2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01 2005-01-01

do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03- do 2005-03-

31 31 31 31

I. Przychody netto ze 15 395 15 395 3 834 3 834

sprzedaży produktów, towarów

i materiałów

II. Zysk (strata) z 2 060 2 060 513 513

działalności operacyjnej

III. Zysk (strata) brutto 1 964 1 964 489 489

IV. Zysk (strata) netto 1 458 1 458 363 363

V. Przepływy pieniężne netto -5 504 -5 504 -1 371 -1 371

z działalności operacyjnej

VI. Przepływy pieniężne netto -81 -81 -20 -20

z działalności inwestycyjnej

VII. Przepływy pieniężne 18 266 18 266 4 549 4 549

netto z działalności

finansowej

VIII. Przepływy pieniężne 12 681 12 681 3 158 3 158

netto razem

IX. Aktywa razem 78 345 78 345 19 185 19 185

X. Zobowiązania i rezerwy na 25 329 25 329 6 202 6 202

zobowiązania

XI. Zobowiązania 2 315 2 315 567 567

długoterminowe

XII. Zobowiązania 23 014 23 014 5 636 5 636

krótkoterminowe

XIII. Kapitał własny 53 016 53 016 12 982 12 982

XIV. Kapitał zakładowy 5 788 5 788 1 417 1 417

XV. Liczba akcji (sztuk) 2 315 285 2 315 285 2 315 285 2 315 285

XVI. Zysk (strata) na jedną 0,63 0,63 0,16 0,16

akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na 22,9 22,9 5,61 5,61

jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

 

 

Pełny raport dostępny jest na stronie: