Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. (Raport: 12/2015) 2 / 6 / 2015

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i
4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki
116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum –
Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big
Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, (dalej
zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021
i 4022 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 15:30 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się
w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym
porządkiem obrad.
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2014 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku
2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok
obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych
tj. „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z
o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek
przejętych tj. Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja dla akcjonariuszy:
Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061
Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 czerwca 2015 r. (dalej „Dzień Rejestracji“) oraz
zwróciły się do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Stosownie do
przepisu art. 4063
§ 2 Kodeksu spółek handlowych żądanie takie powinno być złożone przez
akcjonariusza, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustala na
podstawie wykazu uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu, sporządzonego zgodnie
obowiązującymi przepisami przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
Warszawie na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą
Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, są wystawione zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
siedzibie Spółki pod adresem ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w godzinach 9.00-16.00 na
trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania
mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz może złożyć takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wza@comp.com.pl. Jeżeli akcjonariusz nie znajduje się w chwili składania żądania na liście
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Spółka może zażądać
udokumentowania, iż składający żądanie jest faktycznie akcjonariuszem w dniu złożenia
powyższego żądania.
Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wza@comp.com.pl, nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401
§ 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;
Żądanie powyższe może być złożone w Spółce za pomocą prawidłowo wypełnionego i
podpisanego właściwego formularza pobranego na stronie internetowej Spółki
www.comp.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania z postaci elektronicznej wymagane jest
wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (lub inny dokument równoważny
zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądania części kapitału
zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).
W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga
przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest
załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla
sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu
dokumentu w formacie PDF).
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za
potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania
i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce
w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl.
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub
akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie
przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania
Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Zgromadzenia własne projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Powyższe projekty
uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub postaci elektronicznej nie później
niż na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
przez Spółkę na stronie internetowej.
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
Spółki, a w przypadku wykorzystania postaci elektronicznej data umieszczenia powyższego
żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Żądanie powyższe może być złożone w Spółce
za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego na
stronie internetowej Spółki www.comp.com.pl, przy czym w przypadku skorzystania z postaci
elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza jako załącznika w formacie PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia muszą do powyższego żądania załączyć
zaświadczenie (lub inny dokument równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy
podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do
złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa lub skan
dokumentu w formacie PDF).
Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji
wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji,
wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci
właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia
w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za
potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania
i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, lub wysłane Spółce
w przypadku postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@comp.com.pl.
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub
akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może
uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci
elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą
prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony
internetowej Spółki www.comp.com.pl. Pełnomocnictwo i załączniki do pełnomocnictwa
powinny być dostarczone do Spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a w
przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dokument i załączniki, w
szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny
zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail:
wza@comp.com.pl najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia w związku z
potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna
zostać załączona:
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd
Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
obecności:
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika
akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
Formularze, o których mowa w art. 4023
§ 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki
www.comp.com.pl. Akcjonariusz Spółki nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na
powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być
przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w
trakcie Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
www.comp.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem przy ulicy Jutrzenki 116 w Warszawie,
w godzinach od 9:00 do 16:00, do dnia Zgromadzenia.
Rejestracja obecności na Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
pobranie karty do głosowania bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy Jutrzenki 116 w
Warszawie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki
www.comp.com.pl.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _________________.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Comp za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii)
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok
obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum –
Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big
Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Sprawy różne.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2
Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące
zysk netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
3
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2014 roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w
wysokości 26.747 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 28.216 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy
2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok
obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt
i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia:
4
1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem
złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.
§ 2.
Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne,
prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz
679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej – Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość
dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złotych i 6/100).
§ 3.
3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.
§ 4.
4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.
§ 5.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi
Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
5
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
7
Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej „Meritum – Doradztwo i
Szkolenia” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
8
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1
stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi
Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi
Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
9
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj –
Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za
okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za
okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki
przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp.
z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe
Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
11
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.