Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Rekomendacja podziału zysku oraz plan skupu akcji własnych (Raport: 11/2015) 2 / 6 / 2015

Temat: Rekomendacja podziału zysku oraz plan skupu akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Biorąc pod uwagę przyjętą w 2014 r. politykę dywidendową, ocenę aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i
potrzeby finansowania rozwoju spółki i grupy kapitałowej oraz uwzględniając bezpieczeństwo finansowe, mając w
szczególności na uwadze potrzebę zapewnienia finansowania postanowień Uchwały Nr 31/2014 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych,
Zarząd Comp S.A. w dniu 2 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu
Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 zł (pięć milionów dwieście
pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 81/100) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
b) przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem
złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.
Uwzględniając wyłączenie akcji własnych, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosłaby 1,06 zł.
Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie dnia ustalenia praw do dywidendy na dzień 7 lipca
2015 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 r.
W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podziału zysku zgodnie z powyższą
rekomendacją, Zarząd planuje nabycie akcji własnych Comp S.A. w drodze powszechnego skupu
przeprowadzonego w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne
Zgromadzenie, za łączną kwotę nie mniejszą niż 10,2 mln złotych.