Rekomendacja podziału zysku oraz plan skupu akcji własnych (Raport: 11/2015) 2 / 6 / 2015

Temat: Rekomendacja podziału zysku oraz plan skupu akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Biorąc pod uwagę przyjętą w 2014 r. politykę dywidendową, ocenę aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i
potrzeby finansowania rozwoju spółki i grupy kapitałowej oraz uwzględniając bezpieczeństwo finansowe, mając w
szczególności na uwadze potrzebę zapewnienia finansowania postanowień Uchwały Nr 31/2014 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych,
Zarząd Comp S.A. w dniu 2 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Walnemu
Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 zł (pięć milionów dwieście
pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych i 81/100) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę dywidendy;
b) przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem
złotych i 87/100) na kapitał zapasowy.
Uwzględniając wyłączenie akcji własnych, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosłaby 1,06 zł.
Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie dnia ustalenia praw do dywidendy na dzień 7 lipca
2015 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 r.
W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podziału zysku zgodnie z powyższą
rekomendacją, Zarząd planuje nabycie akcji własnych Comp S.A. w drodze powszechnego skupu
przeprowadzonego w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne
Zgromadzenie, za łączną kwotę nie mniejszą niż 10,2 mln złotych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close