Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 26/2012) 1 / 6 / 2012

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z s iedzibą w Wars zawie, działając na pods tawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego także „K.s.h”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.10 udzielenia abs olutorium członkom Rady Nadzorczej s półki przejętej Novitus S.A. ze s prawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji, 5.14 zmianystatutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adres em :
https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia