Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (Raport: 26/2012) 1 / 6 / 2012

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z s iedzibą w Wars zawie, działając na pods tawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego także „K.s.h”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.10 udzielenia abs olutorium członkom Rady Nadzorczej s półki przejętej Novitus S.A. ze s prawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji, 5.14 zmianystatutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adres em :
https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close