Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (Raport: 27/2012) 19 / 6 / 2012

Temat

Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która dokonała w dniu 1 czerwca 2012 r. wyboru podm iotu uprawnionego do badania s prawozdań finans owych Com p S.A. tj. Deloitte Audyt s p. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.,

Z Deloitte Audyt sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie przeglądu półrocznego i badania rocznego (jednos tkowego) s prawozdania finans owego Com p S.A. oraz s kons olidowanego s prawozdania finans owego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.

Spółka korzystała zusług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Deloitte Audyt sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2010 i 2011. Ponadto Deloitte Audyt sp z o.o. prowadził na rzecz Comp S.A. prace poświadczające informacje finansowe pro-forma zawarte w memorandum informacyjnym, w związku z przeprowadzonym połączeniem przez przejęcie spółki Novitus S.A. i emisją akcji serii L.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 1 (jednego) roku.