Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (Raport: 25/2012) 24 / 5 / 2012

Temat

Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Comp S.A. informuje, że w 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe:

1/2011 – 27 stycznia 2011 r. – Lista raportów bieżących i okresowych w 2010 roku
2/2011 – 28 stycznia 2011 r. – Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2011 roku
3/2011 – 2 luty 2011 r. – Zakup akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A.
4/2011 – 7 luty 2011 r. – Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Novitus S.A.
5/2011 – 11 luty 2011 r. – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A.
6/2011 – 28 luty 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2010 roku
7/2011 – 18 marzec 2011 r. – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A.
8/2011 – 18 marzec 2011 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki
9/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A.
10/2011 – 18 kwiecień 2011 r. – Przejęcie kontroli nad Novitus S.A.
11/2011 – 20 kwiecień 2011 r. – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. 12/2011 – 22 kwiecień 2011 r. – Uchwały podjęte na NWZA Spółki
13/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 22 kwietnia 2011 roku
14/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2010
15/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Roczne sprawozdanie skonsolidowane za rok 2010
16/2011-16maj 2011r.-SkonsolidowanyraportkwartalnyQSr1/2011
17/2011 – 1 czerwiec 2011 r. – Rozliczenie wezwania na akcje Elzab S.A.
14_1/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2010 – korekta
15_1/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Roczne sprawozdanie skonsolidowane za rok 2010 – korekta
18/2011 – 3 czerwiec 2011 r. – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
18_1/2011 – 3 czerwiec 2011 r. – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki – korekta
19/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Transakcja zakupu akcji ZUK Elzab S.A.
20/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Nabycie akcji ZUK Elzab S.A.
21/2011 – 29 czerwiec 2011 r. – Uchwały podjęte na WZA Spółki
22/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
23/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku
24/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
25/2011 – 31 sierpień 2011 r. – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
26/2011 – 29 wrzesień 2011 r. – Stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego Spółki pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym przez KNF
27/2011 – 3 październik 2011 r. – Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico OFE
28/2011 – 13 październik 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej
28_1/2011 – 27 październik 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej – korekta
29/2011 – 14 listopad 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
30/2011 – 28 listopad 2011 r. – Uchwała GPW w Warszawie S.A. o zawieszeniu notowań akcji Novitus S.A. 31/2011 – 30 listopad 2011 r. – Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. i Novitus S.A.
32/2011 – 1 grudzień 2011 r. – Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A.
33/2011 – 5 grudzień 2011 r. – Zawiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A.
34/2011 – 6 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Pekao OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
35/2011 – 6 grudzień 2011 r. – Podjęcie przez KDPW Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serii L do KDPW oraz wyznaczeniu Dnia Referencyjnego
36/2011 – 7 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
37/2011 – 7 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
38/2011 – 9 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
39/2011 – 16 grudzień 2011 r. – Decyzja GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii L Spółki
40/2011 – 16 grudzień 2011 r. – Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Novitus S.A.
41/2011 – 21 grudzień 2011 r. – Zawarcie umowy zgodnie z treścią punktu 5.2 Memorandum Informacyjnego 42/2011 – 22 grudzień 2011 r. – Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA Spółki przez Generali OFE 43/2011 – 22 grudzień 2011 r. – Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA Spółki przez AEGON OFE 44/2011 – 30 grudzień 2011 r. – Emisja obligacji Spółki

Ponadto Zarząd Comp S.A. informuje w związku z połączeniem Comp S.A. i Novitus S.A. (o fakcie połączenia Spółka informowała raportem bieżącym 31/2-11 z dnia 30 listopada 2011 roku), że spółka Novitus S.A. w 2011 roku przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe:

1/2011 – 14 stycznia 2011 r. – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2/2011 – 28 stycznia 2011 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011
03/2011 – 11 luty 2011 r. – Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połczenia spółek COMP SA i NOVITUS SA QSR4/2010 – 22 luty 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

4/2011 – 18 marzec 2011 r. – Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia NOVITUS SA ze Spółką COMP SA
5/2011 – 18 marzec 2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA 6/2011 – 30 marzec 2011 r. – Zmniejszenie zaangażowania w Spółkę przez fundusze zarządzane przez SKARBIEC TFI SA

7/2011 – 2 kwiecień 2011 r. – Informacja Spółki w związku z wnioskiem o zwołanie NWZ ELZAB SA
8/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2010 rok
9/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia NOVITUS SA ze Spółką COMP SA
10/2011 – 8 kwiecień 2011 r. – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w NOVITUS SA przez COMP SA 12/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienia o sprzedaży akcji NOVITUS SA
13/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienia o nabyciu akcji NOVITUS SA
14/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienie od COMP SA o powstaniu stosunku dominacji
15/2011 – 22 kwiecień 2011 r. – Uchwały NWZ NOVITUS SA
16/2011 – 28 kwiecień 2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ NOVITUS SA
QSR1/2011 – 6 maj 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
17/2011 – 11 maj 2011 r. – Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny
18/2011 – 19 maj 2011 r. – Powołanie Zarządu NOVITUS SA na nową kadencję
19/2011 – 1 czerwiec 2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA oraz projekty uchwał
20/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Wykreślenie zastawu na akcjach z rejestru zastawów
21/2011 – 7 czerwiec 2011 r. – Informacja o ogłoszeniu wyroku dotyczącego umowy znaczącej przez Sąd I instancji 22/2011 – 8 czerwiec 2011 r. – Transakcje sprzedaży akcji ZUK ELZAB SA
23/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Zbycie akcji ZUK ELZAB SA
24/2011 – 10 czerwiec 2011 r. – Spłata kredytu inwestycyjnego
25/2011 – 29 czerwiec 2011 r. – Uchwały ZWZ NOVITUS SA
26/2011 – 29 czerwca 2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NOVITUS SA
27/2011 – 8 lipiec 2011 r. – Wybór biegłego rewidenta
28/2011 – 15 lipiec 2011 r. – Nabycie znaczących aktywów
29/2011 – 27 lipiec 2011 r. – Zawarcie znaczących umów
30/2011 – 29 lipiec 2011 r. – Wniesienie apelacji od wyroku dotyczącego umowy znaczącej
31/2011 – 5 sierpień 2011 r. – Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego
32/2011 – 8 sierpień 2011 r. – Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku
PSR2011 – 12 sierpień 2011 r. – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
33/2011 – 28 październik 2011 r. – Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku
QSR3/2011 – 10 listopad 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
34/2011 – 15 listopad 2011 r. – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
35/2011 – 25 listopad 2011 r. – Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji NOVITUS SA
36/2011 – 28 listopad 2011 r. – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki
37/2011 – 29 listopad 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Comp S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe Spółki oraz spółki Novitus S.A. przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku dostępne są na stronach internetrowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe