Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (Raport: 25/2012) 24 / 5 / 2012

Temat

Zestawienie raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Comp S.A. informuje, że w 2011 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe:

1/2011 – 27 stycznia 2011 r. – Lista raportów bieżących i okresowych w 2010 roku
2/2011 – 28 stycznia 2011 r. – Terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2011 roku
3/2011 – 2 luty 2011 r. – Zakup akcji Spółki przez Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A.
4/2011 – 7 luty 2011 r. – Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Novitus S.A.
5/2011 – 11 luty 2011 r. – Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółek Comp S.A. i Novitus S.A.
6/2011 – 28 luty 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2010 roku
7/2011 – 18 marzec 2011 r. – Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A.
8/2011 – 18 marzec 2011 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki
9/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Comp S.A. z Novitus S.A.
10/2011 – 18 kwiecień 2011 r. – Przejęcie kontroli nad Novitus S.A.
11/2011 – 20 kwiecień 2011 r. – Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZUK Elzab S.A. 12/2011 – 22 kwiecień 2011 r. – Uchwały podjęte na NWZA Spółki
13/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA spółki w dniu 22 kwietnia 2011 roku
14/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2010
15/2011 – 27 kwiecień 2011 r. – Roczne sprawozdanie skonsolidowane za rok 2010
16/2011-16maj 2011r.-SkonsolidowanyraportkwartalnyQSr1/2011
17/2011 – 1 czerwiec 2011 r. – Rozliczenie wezwania na akcje Elzab S.A.
14_1/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2010 – korekta
15_1/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Roczne sprawozdanie skonsolidowane za rok 2010 – korekta
18/2011 – 3 czerwiec 2011 r. – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
18_1/2011 – 3 czerwiec 2011 r. – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki – korekta
19/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Transakcja zakupu akcji ZUK Elzab S.A.
20/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Nabycie akcji ZUK Elzab S.A.
21/2011 – 29 czerwiec 2011 r. – Uchwały podjęte na WZA Spółki
22/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
23/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku
24/2011 – 30 czerwiec 2011 r. – Powołanie nowego członka Zarządu Spółki
25/2011 – 31 sierpień 2011 r. – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
26/2011 – 29 wrzesień 2011 r. – Stwierdzenie równoważności memorandum informacyjnego Spółki pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym przez KNF
27/2011 – 3 październik 2011 r. – Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki przez Amplico OFE
28/2011 – 13 październik 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej
28_1/2011 – 27 październik 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej – korekta
29/2011 – 14 listopad 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
30/2011 – 28 listopad 2011 r. – Uchwała GPW w Warszawie S.A. o zawieszeniu notowań akcji Novitus S.A. 31/2011 – 30 listopad 2011 r. – Zarejestrowanie połączenia Comp S.A. i Novitus S.A.
32/2011 – 1 grudzień 2011 r. – Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A.
33/2011 – 5 grudzień 2011 r. – Zawiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A.
34/2011 – 6 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Pekao OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
35/2011 – 6 grudzień 2011 r. – Podjęcie przez KDPW Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serii L do KDPW oraz wyznaczeniu Dnia Referencyjnego
36/2011 – 7 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
37/2011 – 7 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
38/2011 – 9 grudzień 2011 r. – Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK w związku z podwyższeniem kapitału Spółki
39/2011 – 16 grudzień 2011 r. – Decyzja GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii L Spółki
40/2011 – 16 grudzień 2011 r. – Uchwała GPW w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Novitus S.A.
41/2011 – 21 grudzień 2011 r. – Zawarcie umowy zgodnie z treścią punktu 5.2 Memorandum Informacyjnego 42/2011 – 22 grudzień 2011 r. – Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA Spółki przez Generali OFE 43/2011 – 22 grudzień 2011 r. – Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA Spółki przez AEGON OFE 44/2011 – 30 grudzień 2011 r. – Emisja obligacji Spółki

Ponadto Zarząd Comp S.A. informuje w związku z połączeniem Comp S.A. i Novitus S.A. (o fakcie połączenia Spółka informowała raportem bieżącym 31/2-11 z dnia 30 listopada 2011 roku), że spółka Novitus S.A. w 2011 roku przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe:

1/2011 – 14 stycznia 2011 r. – Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2/2011 – 28 stycznia 2011 r. – Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011
03/2011 – 11 luty 2011 r. – Opinia biegłego rewidenta z badania Planu Połczenia spółek COMP SA i NOVITUS SA QSR4/2010 – 22 luty 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

4/2011 – 18 marzec 2011 r. – Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia NOVITUS SA ze Spółką COMP SA
5/2011 – 18 marzec 2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA 6/2011 – 30 marzec 2011 r. – Zmniejszenie zaangażowania w Spółkę przez fundusze zarządzane przez SKARBIEC TFI SA

7/2011 – 2 kwiecień 2011 r. – Informacja Spółki w związku z wnioskiem o zwołanie NWZ ELZAB SA
8/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Zmiana daty publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2010 rok
9/2011 – 4 kwiecień 2011 r. – Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia NOVITUS SA ze Spółką COMP SA
10/2011 – 8 kwiecień 2011 r. – Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w NOVITUS SA przez COMP SA 12/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienia o sprzedaży akcji NOVITUS SA
13/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienia o nabyciu akcji NOVITUS SA
14/2011 – 19 kwiecień 2011 r. – Zawiadomienie od COMP SA o powstaniu stosunku dominacji
15/2011 – 22 kwiecień 2011 r. – Uchwały NWZ NOVITUS SA
16/2011 – 28 kwiecień 2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ NOVITUS SA
QSR1/2011 – 6 maj 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011
17/2011 – 11 maj 2011 r. – Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny
18/2011 – 19 maj 2011 r. – Powołanie Zarządu NOVITUS SA na nową kadencję
19/2011 – 1 czerwiec 2011 r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ NOVITUS SA oraz projekty uchwał
20/2011 – 2 czerwiec 2011 r. – Wykreślenie zastawu na akcjach z rejestru zastawów
21/2011 – 7 czerwiec 2011 r. – Informacja o ogłoszeniu wyroku dotyczącego umowy znaczącej przez Sąd I instancji 22/2011 – 8 czerwiec 2011 r. – Transakcje sprzedaży akcji ZUK ELZAB SA
23/2011 – 9 czerwiec 2011 r. – Zbycie akcji ZUK ELZAB SA
24/2011 – 10 czerwiec 2011 r. – Spłata kredytu inwestycyjnego
25/2011 – 29 czerwiec 2011 r. – Uchwały ZWZ NOVITUS SA
26/2011 – 29 czerwca 2011 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NOVITUS SA
27/2011 – 8 lipiec 2011 r. – Wybór biegłego rewidenta
28/2011 – 15 lipiec 2011 r. – Nabycie znaczących aktywów
29/2011 – 27 lipiec 2011 r. – Zawarcie znaczących umów
30/2011 – 29 lipiec 2011 r. – Wniesienie apelacji od wyroku dotyczącego umowy znaczącej
31/2011 – 5 sierpień 2011 r. – Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego
32/2011 – 8 sierpień 2011 r. – Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku
PSR2011 – 12 sierpień 2011 r. – Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
33/2011 – 28 październik 2011 r. – Zmiana daty publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku
QSR3/2011 – 10 listopad 2011 r. – Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
34/2011 – 15 listopad 2011 r. – Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
35/2011 – 25 listopad 2011 r. – Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji NOVITUS SA
36/2011 – 28 listopad 2011 r. – Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki
37/2011 – 29 listopad 2011 r. – Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd Comp S.A. informuje, że wszystkie raporty bieżące i okresowe Spółki oraz spółki Novitus S.A. przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku dostępne są na stronach internetrowych Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close