Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. 9 / 11 / 2023

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.