Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023 (Raport 39/2023) 23 / 11 / 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartały 2023 r.
okres bieżący
od 01.01.2023 do 30.09.2023
3 kwartały 2022 r.
okres porównywalny
od 01.01.2022 do 30.09.2022
3 kwartały 2023 r.
okres bieżący
od 01.01.2023 do 30.09.2023
3 kwartały 2022 r.
okres porównywalny
od 01.01.2022 do 30.09.2022
I Przychody netto ze sprzedaży 617 200 488 908 134 839 104 289
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 370 12 995 9 912 2 772
III Zysk (strata) brutto 27 546 1 756 6 018 375
IV Zysk (strata) netto 14 270 (6 578) 3 118 (1 403)
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 387 (1 585) 3 799 (338)
VI Całkowity dochód 14 523 (6 238) 3 173 (1 331)
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 66 538 (43 477) 14 537 (9 274)
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 693) (25 106) (5 176) (5 355)
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 823) 64 263 (11 977) 13 708
X Przepływy pieniężne netto, razem (11 978) (4 320) (2 617) (922)
XI Średnia ważona liczba akcji 4 678 550 4 781 909 4 678 550 4 781 909
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 678 550 4 781 909 4 678 550 4 781 909
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,72 (0,33) 0,81 (0,07)
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,72 (0,33) 0,81 (0,07)
XV Aktywa razem 966 553 1 042 748 208 507 222 339
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 432 221 502 899 93 238 107 230
XVII Zobowiązania długoterminowe 96 488 112 766 20 815 24 044
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 335 733 390 133 72 425 83 186
XIX Kapitał własny 534 332 539 849 115 267 115 109
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 510 923 513 946 110 217 109 586
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 13 363 14 026 2 883 2 991
XXII Liczba akcji 5 345 301 5 610 548 5 345 301 5 610 548
XXIII Rozwodniona liczba akcji 5 345 301 5 610 548 5 345 301 5 610 548
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,96 96,22 21,56 20,52
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,96 96,22 21,56 20,52

Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2023 do 30-09-2023 i od 01-01-2022 do 30-09-2022.
Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio 30-09-2023 i 31-12-2022.