Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 22/2015) 28 / 9 / 2015

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife PTE S.A. z siedzibą w
Warszawie informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. 05.184.1539 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 18
września 2015 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 877 807 akcji, co stanowiło 14,83% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniało do 877 807 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 14,83% ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 901 307 akcji, co stanowi 15,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 901 307
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,23% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”