Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Nabycie akcji własnych (Raport: 21/2015) 28 / 9 / 2015

Temat: Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Comp S.A. z siedziba w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt. 5 i 8
Kodeksu spółek handlowych oraz „Uchwały Nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka
Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do
dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki” (dalej „Uchwała”), w wykonaniu ogłoszonej w dniu
2 września 2015 r. „Oferty zakupu akcji Comp S.A.” – raport bieżący 20/2015, Spółka nabyła 158.640 akcji
własnych Spółki, po cenie 64,30 zł za jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łącznej wartości nominalnej 396.600,00
zł, stanowią 2,68% kapitału zakładowego i dają 158.640 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po transakcji
Spółka wraz z jednostkami zależnymi posiada 1.136.279 akcji, które stanowią 19,20% kapitału zakładowego i dają
1.136.279 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki zależne
nie jest wykonywane prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z § 2 pkt. 9 Uchwały nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej
uchwały walnego zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą
zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w
szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzona działalnością inwestycyjną przez
Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.