Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE (Raport: 42/2013) 23 / 12 / 2013

Temat: Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez AMPLICO OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AMPLICO Powszechne Towarzystwo Emerytalne
S.A. z siedzibą w Warszawie, informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. 1 oraz 87 ust. 3 pkt b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) APMPLICO PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) zwiększył zaangażowanie powyżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce
COMP S.A.
Zwiększenie zaangażowania powyżej 15% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 16
grudnia 2013 r.
Bezpośrednio przed zamianą udziału OFE posiadał 770 458 akcji co stanowiło 13,02% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniało do 770 458 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,02% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 920 458 akcji, co stanowi 15,55% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 920 458
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,55% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy Amplico Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększenia ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągniecia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”