Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez GENERALI OFE (Raport: 39/2014) 1 / 10 / 2014

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez GENERALI OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki
zawiadomienie od GENERALI OFE, o następującej treści:
„W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dn. 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539; z późn. Zm.) Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15B informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży
akcji w zawartej w dniu 29 września 2014r. posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy spółki Comp S.A
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 300 094 szt.
(słownie: trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcji, co stanowiło 5,07% udziału w obecnym kapitale oraz 5,07%
głosów na WZA Spółki.
Liczba posiadanych akcji po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 288 696 szt.
(słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 4,88% udziału
w obecnym kapitale oraz 4,88% głosów na WZA Spółki.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali Otwarty Fundusz Emerytalny nie wyklucza zwiększenia lub
zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i ekonomicznej Spółki.”