Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE (Raport: 24/2015) 29 / 9 / 2015

Temat: Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki przez MetLife OFE
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife PTE S.A. z siedzibą w
Warszawie informację o następującej treści:
„W związku z art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z
późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany
dalej „OFE”) zmniejszył zaangażowanie poniżej 15% ogólnej liczby głosów w spółce COMP S.A.
Zmniejszenie zaangażowania poniżej 15% nastąpiło w wyniku rozliczenia wezwania spółki w dniu 28 września
2015 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 901 307 akcji, co stanowiło 15,23% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniało do 901 307 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,23% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie OFE posiada 864 987 akcji, co stanowi 14,62% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 864 987
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,62% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym. W perspektywie 12 miesięcy MetLife Otwarty Fundusz
Emerytalny dopuszcza możliwość zwiększania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji
rynkowej i funkcjonowania Spółki. Celem nabycia akcji Spółki jest lokowanie aktywów w ramach działalności
inwestycyjnej Funduszu z zamiarem osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat.
Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź zmian w
kształtowaniu się sytuacji rynkowej lub funkcjonowania spółki.”