Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki COMP S.A. i zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% (Raport: 25/2015) 6 / 10 / 2015

Temat: Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Comp S.A. i zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5%
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 października 2015 r. otrzymał od
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 5, 02-675
Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028767, reprezentujące Aegon Otwarty Fundusz
Emerytalny, wpisany do rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII
Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 13, zawiadamia, iż Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny w wyniku
transakcji zbycia zawartej w dniu 1 października 2015 r. i rozliczonej w dniu 5 października 2015 r. zmniejszył stan
posiadania akcji spółki Comp S.A. (dalej „Spółka”) poniżej 5% głosów.
Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, że według stanu na dzień 5 października 2015 r.
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 288 267 akcji Spółki uprawniających do 4,871% głosów w Spółce, co
stanowiło 4,871% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,871% ogólnej liczby głosów.
Przed zbyciem akcji Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 309 355 akcji Spółki, stanowiących 5,227%
kapitału zakładowego; uprawniających do 5,227% głosów w Spółce, stanowiących 5,277% ogólnej liczby głosów.”