Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiana warunków emisji obligacji I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 (Raport 7/2018) 2 / 2 / 2018

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii I/2017 oraz zawarcie umów hipotek na zabezpieczenie obligacji seriiI/2017 oraz obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie
kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro
5 obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: „Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii I/2017
wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: „Obligacje”).
Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 33.400 (trzydzieści trzy tysiące
czterysta) Obligacji, uprawniających do 33.400 (trzydziestu trzech tysięcy czterystu) głosów, stanowiących 92,78
% ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy „za” propozycją zmiany Warunków Emisji Obligacji
przedłożoną przez Emitenta. Zmiana Warunków Emisji Obligacji nastąpiła na podstawie uchwały nr 3
Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu określonym aktem notarialnym z dnia 2 lutego 2018 roku, Rep. A
396/2018.
Na zmianę Warunków Emisji Obligacji Zarząd Emitenta wyraził zgodę w dniu 2 lutego 2018 roku.
Warunki Emisji Obligacji zostały zmienione m.in. w ten sposób, iż przewidziano dodatkowe zabezpieczenie
Obligacji w postaci hipoteki na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu, dla której
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
NS1S/00088044/3 do sumy 54.000.000,00 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym z
hipoteką do sumy 75.000.000,00 PLN na zabezpieczenie wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca
2015 roku obligacji serii I/2015 (dalej: „Obligacje I/2015”).
Zarząd Emitenta zawarł umowy o ustanowienie w/w hipotek na zabezpieczenie Obligacji oraz Obligacji I/2015 w
dniu 2 lutego 2018 roku.
W załączeniu przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 2 lutego 2018 roku, oświadczenie
Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 2 lutego 2018 roku, a także
aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.