Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o. (Raport 6/2018) 26 / 1 / 2018

Temat: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Comp S.A. oraz Hallandale sp. z o.o.
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia po raz
drugi akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka Przejmująca”) z „Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000510982, REGON: 147266971, NIP: 5252587881 (dalej „Spółka Przejmowana”).
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmująca – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej
– całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki
Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie
nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516
§ 6 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego
przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.
W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka Przejmująca
wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Spółki
Przejmowanej.
Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym „Planem
Połączenia”), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podejmującego
uchwałę w sprawie połączenia.
Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o połączeniu,
zwołane zostało na dzień 13 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.).
W terminie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r., tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia
Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia,
akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: Jutrzenki 116, 02 – 230
Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1
Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą żądać bezpłatnego udostępnienia odpisów przedmiotowych
dokumentów w siedzibie Spółki Przejmującej.
Podstawa prawna:
Inne uregulowania – Art. 504 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017
r. poz. 1577)

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close