Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A. w dn. 13 lutego 2018 (Raport 8/2018) 13 / 2 / 2018

Temat: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comp S.A. w dn. 13 lutego 2018 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 roku (raport bieżący 3/2018). Na NWZ podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Janusza Szelińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/02/2018 oddano:
– ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 772.546,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 2/02/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym
przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/02/2018 oddano:
– ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 772.546,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała Nr 3/02/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie
ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Przejmująca”), działając na
podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Spółki
Przejmującej:
§ 1.
Wyraża zgodę na „Plan połączenia” uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmującą a
Hallandale sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982,
posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym
10.000,00 złotych (dalej „Spółka Przejmowana”). Treść „Planu Połączenia”, o którym mowa powyżej, wraz z
wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
§ 3.
Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:
1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie
uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że
Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki
Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też
innych osób uczestniczących w połączeniu.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z
procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
§ 5.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od
dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/02/2018 oddano:
– ogółem głosów – 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05%
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 772.546,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Załącznik do uchwały nr 3/02/2018 NWZA Spółki stanowi Plan Połączenia opublikowany przez Spółkę raportami
bieżącymi nr 2/2018 i 3/2018 z dn. 12 stycznia 2018 roku.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close