Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zmiana funkcji osoby zarządzającej (Raport: 5/2015) 28 / 4 / 2015

Temat: Zmiana funkcji osoby zarządzającej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, iż na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza powierzyła
dotychczasowemu Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Z uwagi na brzmienie § 31 ust. 2 statutu Comp S.A., Rada Nadzorcza najpierw podjęła uchwałę w przedmiocie
odwołania Pana Krzysztofa Urbanowicza z funkcji członka Zarządu, a następnie uchwałę w przedmiocie powołania
Pana Krzysztofa Urbanowicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na
zajmowanie się przez Pana Krzysztofa Urbanowicza interesami konkurencyjnymi innego podmiotu oraz
uczestniczenie w konkurencyjnej osobie prawnej (w tym w spółce konkurencyjnej) jako członek jej organu, o ile
podmiot ten lub osoba prawna wchodzić będą w skład grupy kapitałowej Comp S.A.
Pan Krzysztof Urbanowicz ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na
Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu. Ukończył również studia Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej (wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelhoyskole,
specjalizacja zarządzanie biznesem (MBA)) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień –
MBA). Ponadto był absolwentem studiów AMP na University of Navara IESE Business School. Krzysztof
Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na
uniwersytetach Insead i St. Gallen.
W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Dyrektora sprzedaży i marketingu na kraj (rynek butli) w Shell Gas Polska.
Następnie w latach 1997 – 1999 pełnił funkcję Senior Management Consultant w SHELL International Petroleum
Company, UK. W swojej karierze pełnił także funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego VOLVO Auto
Polska Sp. z o.o. (1999-2001). W latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. likwidacji szkód
w PZU S.A. Następnie w okresie 2003 – 2007 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Ursa Polska Sp. z o.o., a
począwszy od 2005 r. (do 2007 r.) także Dyrektora Zarządzającego w Ursa Nordic AB, Sztokholm, zaś od 2006 r.
także Dyrektora Zarządzającego Ursa CEE, Środkowo – Wschodnia Europa (nadzorującego 7 spółek w 11
krajach). W roku 2009 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektor Zarządzający UNIPETROL S.A. Ponadto w
okresie od kwietnia do października 2011 r. pełnił funkcję członka Zarządu Novitus S.A. Od września do grudnia
2010 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., zaś od początku
2011 r. do dnia 9 kwietnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki.
Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do
działalności Spółki, przy czym pełni funkcję doradcy Zarządu spółki zależnej od Comp S.A. – Zakłady Urządzeń
Komputerowych ELZAB S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej,
bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby
prawnej, przy czym Pan Krzysztof Urbanowicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Micra Metripond
KFT na Węgrzech oraz ELZAB SOFT sp. z o.o., które są spółkami z grupy kapitałowej Comp S.A.
Pan Krzysztof Urbanowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.