Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2014 (Raport: 6/2015) 29 / 4 / 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 354 484 380 176 84 618 90 282
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 118 26 786 1 222 6 361
Zysk (strata) brutto 8 837 46 975 2 109 11 155
Zysk (strata) netto 5 252 41 519 1 254 9 860
Całkowity dochód 5 060 41 554 1 208 9 868
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 262) 26 268 (1 733) 6 238
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 747) (11 706) (894) (2 780)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 330 (28 325) 4 375 (6 726)
Przepływy pieniężne netto, razem 7 321 (13 763) 1 748 (3 268)
Średnia ważona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Rozwodniona liczba akcji 5 039 882 5 149 680 5 039 882 5 149 680
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,04 8,06 0,25 1,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,04 8,06 0,25 1,91
Aktywa razem 635 182 572 637 149 023 138 078
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 217 749 150 906 51 087 36 387
Zobowiązania długoterminowe 49 001 17 809 11 496 4 294
Zobowiązania krótkoterminowe 168 748 133 097 39 591 32 093
Kapitał własny 417 433 421 731 97 936 101 691
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 471 3 567
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,53 71,26 16,55 17,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 70,53 71,26 16,55 17,18

Więcej na: biznes.pap.pl