Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport: 4/2015) 30 / 3 / 2015

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy Spółka zawarła ze
spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o łącznej
wartości 87 mln zł netto, przy czym w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2015 zawarte zostały trzy umowy.
Łącznie wszystkie umowy spełniają kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów
własnych Spółki.
Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 30 marca 2015 r. przez Emitenta z Integrated Solutions
Sp. z o.o. na kwotę 25,7 mln zł netto.
Przedmiotem wskazanej umowy jest sprzedaż i dostawa przez Spółkę, jako członka Konsorcjum, licencji
oprogramowania w ramach projektu na „Dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania na
potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w
tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych
wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu”, numer
postępowania ZP-1/DTP/2014” realizowanego na rzecz DTP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Dostawy nastąpią etapami i w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie
częściami po dokonaniu odbiorów poszczególnych etapów. Płatność wynagrodzenia należnego Emitentowi
dokonywana będzie przez Kupującego.
Umowa zawarta jest na okres 3 lat (gwarancja i rękojmia) liczonych od podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
Warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.
Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości wynagrodzenia brutto, z
tym zastrzeżeniem, iż naliczenie kar umownych możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy DTP Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu naliczy Kupującemu kary umowne za tą część projektu, której dotyczy umowa zawarta pomiędzy
Emitentem a Integrated Solutions Sp. z o.o.. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.