Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. (Raport 27/2020) 28 / 8 / 2020

Temat: Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny –
akcjonariusza Comp S.A., reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w
Warszawie, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Przekazane do Spółki projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.