Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 29/2012) 21 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland S.A., spółki działającej w imieniu Akcjonariuszy Comp S.A..: Aviva Investors FIO i Aviva Investors Specjalistyczny FIO informację następującej treści:

Aviva Investors Poland S.A. działając w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:

  1. Aviva Inves tors Fundus z Inwes tycyjny Otwarty,
  2. Aviva Inves tors Specjalis tyczny Fundus z Inwes tycyjny Otwarty,
    będących akcjonariuszami spółki Comp S.A. (dalej „Spółka), niniejszym informuje o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgrom adzeniu Akconarius zy Spółki, które odbędzie s ię w dniu 29 czerwca 2012 r., kandydatury Pana Kajetana Wojnicza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Kajetan Wojnicz wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, opublikowanie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae. Oryginały powyższych dokumentów stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Mając na uwadze przygotowanie merytoryczxne oraz doświadczenie zawodowe Pana Kajetana Wojnicza z pełnym przekonaniem stwierdzamy, iż jest to kandydat dający gwarancję rzetelności oraz profesjonalizmu, ”

Zgodnie z przekazanym Spółce Oświadczeniem Pan Kajetan Wojnicz wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz braku wpisów do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Życiorys kandydata przesłany do Spółki umieszczony są w załączniku do niniejszego raportu.