Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 28/2012) 21 / 6 / 2012

Temat

Zgłoszenie Kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Amplico OFE informacje następującej treści:

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki COMP S.A. (Spółka) informuję, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Jacka Klimczaka na członka RadyNadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Jacek Klimczak spełnia kryteria niezależnego członka RadyNadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazuję życiorys kandydata, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależnoś ci.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysem Pana Jacka Klimczaka na stronie internetowej Spółki orazw formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa:

http://www.metlifeamplico.pl/poland/pl/Home/Assets/pdf/PTE_dokumenty/Zasady_prowadzenia_nadzoru_wlasci cielskiego_w_Amplico_OFE_26_05_2008.pdf

Zgodnie z przekazanym Spółce Oświadczeniem Pan Jacek Klimczak wyraził zgodę na kandydowanie, złożył oświadczenie o niezależności zgodnie z wymogami Amplico OFE oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności oraz braku wpisów do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Życiorys kandydata przesłany do spółki umieszczony są w załączniku do niniejszego raportu.