Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu (Raport: 60/2007) 18 / 12 / 2007

Temat: Zbycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Zarząd COMP Safe Support SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki, Pana Jacka Papaja o dokonaniu przez niego następujących rozporządzeń akcjami COMP Safe Support SA, będącymi w jego posiadaniu:

* darowizny na rzecz osoby fizycznej w ilości 145 000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji Spółki Comp Safe Support SA. Cena ustalona w umowie darowizny wynosiła 80 złtotych za jedną akcję.

* sprzedaży na rzecz osoby prawnej w ilości 81 031 (osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden) akcji Spółki Comp Safe Support SA w drodze umowy cywilno-prawnej. Cena sprzedaży w tej transakcji została ustalona na 92,96 złotych za jedną akcję.

Przed realizacją ww. operacji Jacek Papaj posiadał 1 043 839 akcji COMP Safe Support SA, co stanowiło w przybliżeniu 21,99 % udział w kapitale oraz analogiczny udział w głosach na WZA Spółki.

Transakcje zostały przeprowadzone w dniu 17 grudnia 2007 roku w Warszawie. Łącznie Pan Jacek Papaj zbył 226 031 akcji Spółki, co stanowi w przybliżeniu 4,76 % ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 4,76% udział w głosach na WZA Spółki.

Po przeprowadzeniu tych transakcji Jacek Papaj posiada 817 808 akcji COMP Safe Support SA, co stanowi w przybliżeniu 17,22 % ogólnej liczby akcji oraz analogicznie 17,22% udział w głosach na WZA Spółki.

Zgodnie z przekazanym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Papaj w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie przewiduje zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki COMP Safe Support SA.

Podstawa prawna przekazania wiadomości art. 70 ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust. 4 punkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku O obrocie instrumentami finansowymi, oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.