Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 5% (Raport 12/2021) 20 / 4 / 2021

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie poniżej 5%
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych („Fundusze”) na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080; „Ustawa”), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poniżej progu 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 16 kwietnia 2021 r. przez Fundusze transakcji pakietowej zbycia 200 000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Transakcja”).

Transakcja została rozliczona w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 484 776 (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, które stanowiły 8,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 484 776 (słownie: czterystu osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 8,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 284 776 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 284 776 (słownie: dwustu osiemdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu sześciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1. Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2. Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3. Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close