Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport roczny R 2020 (Raport 13/2021) 30 / 4 / 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 411 127 520 069 91 888 120 896
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 427 33 063 6 354 7 686
III. Zysk (strata) brutto 27 830 23 279 6 220 5 411
IV. Zysk (strata) netto 21 111 16 990 4 718 3 950
V. Całkowity dochód 21 111 16 990 4 718 3 950
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 066 42 044 5 379 9 774
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 706) (15 698) (3 734) (3 649)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 002) (9 968) (4 694) (2 317)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (13 642) 16 378 (3 049) 3 807
X. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XI. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
XIV. Aktywa razem 757 921 801 545 164 237 188 222
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 324 341 059 59 878 80 089
XVI. Zobowiązania długoterminowe 19 463 49 034 4 218 11 514
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 256 861 292 025 55 660 68 575
XVIII. 481 597 460 486 104 359 108 133
XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 206 3 474
XX. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXI. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27

 

Pozycje I-XIII zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.Pozycje XIV – XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.