Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (Raport 26/2017) 13 / 7 / 2017

Temat: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku wpłynęło do spółki od akcjonariusza pana Jacka
Papaja, działającego przez pełnomocnika, zawiadomienie o treści jak poniżej:
„W związku z przepisem art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184
poz. 1539 ze zm.) działając w imieniu Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) (dalej „Akcjonariusz”)
niniejszym informuję, iż Akcjonariusz w dniu 12 lipca 2017 r., dokonał zbycia – w transakcji pakietowej na rynku
regulowanym – 200.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Comp S.A.”), stanowiących
3,38% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 200.000 głosom, stanowiących 3,38% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Comp S.A., z których
Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 4,18%), tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej
liczby głosów o co najmniej 2%.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiadał: 817.811 sztuk akcji
zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,83% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 817.811 głosom,
stanowiących 13,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji
własnych posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 17,10%).
Po zawarciu przedmiotowej transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiada: 617.811 sztuk akcji zwykłych
na okaziciela, stanowiących 10,44% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 617.811 głosom, stanowiących
10,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych
posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 12,92%).
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Comp S.A.
Akcjonariusz nie zawierał umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.
Środki z przedmiotowej transakcji zbycia akcji Comp S.A. Akcjonariusz przeznaczy w szczególności na rozliczenie
zobowiązań wobec Comp S.A. oraz jej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close