Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (Raport 26/2017) 13 / 7 / 2017

Temat: Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku wpłynęło do spółki od akcjonariusza pana Jacka
Papaja, działającego przez pełnomocnika, zawiadomienie o treści jak poniżej:
„W związku z przepisem art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184
poz. 1539 ze zm.) działając w imieniu Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) (dalej „Akcjonariusz”)
niniejszym informuję, iż Akcjonariusz w dniu 12 lipca 2017 r., dokonał zbycia – w transakcji pakietowej na rynku
regulowanym – 200.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Comp S.A.”), stanowiących
3,38% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 200.000 głosom, stanowiących 3,38% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Comp S.A., z których
Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 4,18%), tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej
liczby głosów o co najmniej 2%.
Przed zawarciem przedmiotowych transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiadał: 817.811 sztuk akcji
zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,83% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 817.811 głosom,
stanowiących 13,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji
własnych posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 17,10%).
Po zawarciu przedmiotowej transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiada: 617.811 sztuk akcji zwykłych
na okaziciela, stanowiących 10,44% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 617.811 głosom, stanowiących
10,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych
posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu – 12,92%).
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Comp S.A.
Akcjonariusz nie zawierał umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.
Środki z przedmiotowej transakcji zbycia akcji Comp S.A. Akcjonariusz przeznaczy w szczególności na rozliczenie
zobowiązań wobec Comp S.A. oraz jej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”