Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji (Raport 27/2017) 14 / 7 / 2017

Temat: Informacja o ustaleniu marży odsetkowej Obligacji serii I/2017 oraz przyjęciu ostatecznej treści warunków emisji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017
z dnia 11 lipca 2017 r. niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r., podjął uchwałę w sprawie ustalenia
wartości marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2017.
W ramach pierwszej emisji w ramach nowego programu ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów)
złotych, emitowanych jest do 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii
I/2017, zdematerializowanych (nie mających formy dokumentu), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc)
złotych każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 36.000.000,00 (trzydziestu
sześciu milionów) złotych, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy
procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na
poziomie 3,80 procent w skali roku, o terminach wykupu w dniach 29.07.2018 r., 28.07.2019 r. oraz 28.07.2020 r.
Pozostałe parametry emisji obligacji serii I/2017 zostały określone w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 11 lipca
2017 r.