Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta (Raport: 42/2014) 2 / 10 / 2014

Temat: Zawiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Comp Spółka Akcyjna (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie w trybie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od członka Rady Nadzorczej Emitenta, w którym informuje
on o fakcie sprzedaży na rynku regulowanym, w dniu 1 października 2014 r. w Warszawie, posiadanych przez
niego akcji Emitenta. Przedmiotem transakcji była sprzedaż 930 (dziewięćset trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na
okaziciela emitowanych przez Comp S.A. oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. kodem ISIN PLCMP0000017, po średniej cenie jednostkowej 64 zł (sześćdziesiąt cztery złote) za
akcję.