Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 37/2020) 10 / 11 / 2020

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną – jako lidera
konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. i COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, w dn. 10
listopada 2020 roku umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na
dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych. Maksymalna
łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 86,75 mln zł brutto z czego maksymalne wynagrodzenie za realizacje
zamówienia podstawowego wynosi 76,91 mln zł brutto a maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia w
ramach prawa opcji wynosi 9,84 mln zł brutto.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem
bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10%
kapitałów własnych Spółki.
W zakresie zamówienia podstawowego termin na dostawy sprzętu i oprogramowania wynosi do 40 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy a termin na wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji
dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie dokumentacji wykonawczej wynosi do 60 dni kalendarzowych liczonych
od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego. Uruchomienie prawa
opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dostarczany sprzęt objęty jest 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.
Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 % maksymalnej łącznej
wartości przedmiotu umowy. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju
transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.