Zawarcie umowy znaczącej (Raport 37/2020) 10 / 11 / 2020

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu przez Spółkę Zależną – jako lidera
konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. i COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, w dn. 10
listopada 2020 roku umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na
dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych. Maksymalna
łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 86,75 mln zł brutto z czego maksymalne wynagrodzenie za realizacje
zamówienia podstawowego wynosi 76,91 mln zł brutto a maksymalne wynagrodzenie za realizację zamówienia w
ramach prawa opcji wynosi 9,84 mln zł brutto.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem
bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10%
kapitałów własnych Spółki.
W zakresie zamówienia podstawowego termin na dostawy sprzętu i oprogramowania wynosi do 40 dni
kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy a termin na wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji
dostarczonego sprzętu oraz dostarczenie dokumentacji wykonawczej wynosi do 60 dni kalendarzowych liczonych
od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego. Uruchomienie prawa
opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dostarczany sprzęt objęty jest 36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.
Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 % maksymalnej łącznej
wartości przedmiotu umowy. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju
transakcji.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close