Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Korekta raportu nr 34/2020 (Raport 34/2020_1) 29 / 10 / 2020

Temat: Korekta raportu nr 34/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 34/2020 z dnia 9 października 2020 r. dotyczącego aktualizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki. Korekta polega na uzupełnieniu powyższego raportu o informacje wynikające z wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników (ESMA/2015/1415), poprzez dodanie danych porównawczych za rok 2019 (dotyczących EBITDA oraz poziomu zadłużenia) oraz akapitów wyjaśniających zastosowane wskaźniki, w poniższym brzmieniu:
„Po analizie bieżącej sytuacji Spółki i aktualnego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje grupa
kapitałowa Spółki (w szczególności wpływu pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19), Zarząd wskazuję , że
przewidywany dla grupy kapitałowej Spółki wynik na poziomie EBITDA wyniesie w 2020 roku ok. 85 mln zł, a w 2021 roku ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom EBITDA za 2019 rok wyniósł ok. 88 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że planuje zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (na poziomie skonsolidowanym) na koniec 2021 roku do poziomu ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł ok. 237 mln zł. Ponadto Zarząd Spółki planuje zapewnić transfer gotówki do akcjonariuszy po wynikach 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym informacje finansowe EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i w opinii Zarządu Emitenta mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (Alternative
Performance Measure, dalej „APM”) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
Definicje zastosowanych przez Spółkę w niniejszym raporcie wskaźników APM, odnoszących się do roku
obrotowego 2020 oraz 2021 oraz prezentowanych danych porównawczych za rok 2019:
• Szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja H sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy) powiększoną o amortyzację (informacja dodatkowa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy).
EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności.
• Poziom zadłużenia finansowego netto stanowi wartość zobowiązań oprocentowanych (pozycje: B I, B V, B VI oraz C I, C V, C VI pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy), pomniejszonych o wartość posiadanych środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (zaprezentowanych w nocie 21 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy) z wyłączeniem środków na rachunkach split payment. Poziom zadłużenia finansowego netto jest miarą aktualnego zadłużenia Spółki.
Dobór APM przedstawianych powyżej został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej pozwalające na syntetyczną ocenę kondycji danej spółki, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne spółki może się różnić.”
Pozostałe informacje zawarte w powyższym raporcie pozostają bez zmian.
Poniżej pełna treść skorygowanego raportu bieżącego:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 20 marca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2020 r. Zarząd Spółki przyjął aktualizację strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki (dalej również̇ jako „strategia”), przy czym aktualizacja strategii powoduje, że obejmuje okres do 2022 r.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, na zawarte poniżej wyjaśnienia oraz zmiany szacunków wyniku EBIDTA za rok 2020 Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki zwraca uwagę, na zawarte poniżej wyjaśnienia oraz zmiany szacunków wyniku EBIDTA za rok 2020 publikowane w raporcie bieżącym 28/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. oraz informacje dotyczące przychodów Spółki z umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.
Spółka potwierdza, że założenia strategiczne dotyczące kierunków rozwoju pozostają niezmienne. Grupa
kapitałowa Spółki rozwija się na rynkach, na których ma pozycję lidera: bezpieczeństwa informatycznego oraz rynku rozwiązań dla sektora handlu i sprzedaży detalicznej (w szczególności urządzenia fiskalne). Jednocześnie Spółka inwestuje w przyszłość, czyli w innowacyjny projekt M/platform, który wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorców z sektora handlu i sprzedaży detalicznej.
Grupa kapitałowa Spółki od kilku lat zwiększa powtarzalne wyniki operacyjne, a począwszy od bieżącego roku zwiększa się również konwersja wyniku operacyjnego na stan gotówki. Staje się tak wskutek wykorzystania szans rynkowych na bazie inwestycji poczynionych we wcześniejszych okresach. Zamknięcie gospodarki związane z pandemią SARS-CoV-2 oraz COVID-19 spowodowało przesunięcie realizacji drugiego etapu strategii i uwidoczniło dodatkowe ryzyka. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje główne założenia biznesowe zawarte w strategii, czyli dobrą kontrybucję segmentu IT do wyniku, wykorzystanie szans na rynku urządzeń fiskalnych oraz dalszy rozwój projektu M/platform, przy czym konieczne jest uwzględnienie nowego harmonogramu.
Zarząd Spółki podkreśla, że zrealizowany został pierwszy etap strategii, w efekcie czego przekroczone zostały szacunki wyników EBITDA na 2019, który wyniósł 87,7 mln zł, a tym samym był rekordowy w historii grupy kapitałowej Comp S.A. Jednocześnie wynik EBIDTA wyraźnie rośnie r/r począwszy od roku 2017 (2017 – 45,5 mln zł; 2018- 69,2 mln zł). Realizacja części drugiego etapu strategii przesuwa się z końca 2020 roku na 2021 rok, ze względu na nałożenie się następujących czynników:
• pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19 i jej wpływu na gospodarkę;
• przesunięcia fiskalizacji online części grup podatników wcześniej zaplanowanych na 2020 rok, a należących do tzw. grup „wrażliwych” na czas do połowy 2021 roku;
• niższa od planowanej sprzedaż specjalizowanych rozwiązań komputerowych z funkcją fiskalną w ramach projektu M/platform wynikająca z opóźnienia pozyskiwania nowych punktów handlowych w trakcie pandemii (sytuacja epidemiologiczna wstrzymała ekspansję w zakresie pozyskiwania nowych punktów handlowych na około trzy kwartały).
Mając powyższe na uwadze, Spółka podjęła działania mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do
przyspieszania decyzji zakupowych dotyczących urządzeń fiskalnych w drugiej połowie br., jednak osiągane efekty tych działań nie przełożą się w pełni na pierwotnie planowaną sprzedaż w 2020 roku.
Tym samym do końca 2020 r. grupa kapitałowa Spółki zrealizuje nie całość, ale część drugiego etapu, co
oznaczać będzie:
• w ujęciu strategicznym dalsze zwiększenie skali projektu M/platform, czyli powrót do zwiększonego pozyskiwania punktów handlowych dla projektu M/platform oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi producentami FMCG obecnymi w Polsce. Strategicznym celem grupy kapitałowej Spółki jest osiągnięcie 20 tys. punktów handlowych do końca 2021, przy czym należy pamiętać, że sytuacja epidemiologiczna pozostaje niepewna;
• wykorzystanie fiskalizacji online w celu upowszechnienia produkowanych przez grupę nowoczesnych rozwiązań komputerowych z funkcją fiskalną, dzięki czemu możliwe jest rozszerzenie na przełomie 2020/2021 roku projektu M/platform na grupę z tzw. rynku HoReCa (w wyniku czego będzie możliwe oferowanie usług dodanych, poprzez  które restauracje będą mogły zarabiać dodatkowe środki);
• kontrybucję segmentu IT zgodnie z założeniami.
Aby osiągnąć zamierzoną skalę projektu M/platform Zarząd Spółki nie wyklucza zawarcia porozumień handlowych lub kapitałowych z partnerami, którzy przyspieszą osiągnięcie założonych celów lub zintensyfikują oczekiwane korzyści.
Po analizie bieżącej sytuacji Spółki i aktualnego otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje grupa kapitałowa Spółki (w szczególności wpływu pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19), Zarząd wskazuję , że przewidywany dla grupy kapitałowej Spółki wynik na poziomie EBITDA wyniesie w 2020 roku ok. 85 mln zł, a w 2021 roku ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom EBITDA za 2019 rok wyniósł ok. 88 mln zł.
Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że planuje zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (na poziomie skonsolidowanym) na koniec 2021 roku do poziomu ok. 120 mln zł, podczas gdy poziom zadłużenia na koniec 2019 roku wyniósł ok. 237 mln zł. Ponadto Zarząd Spółki planuje zapewnić transfer gotówki do akcjonariuszy po wynikach 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zaprezentowane w niniejszym raporcie bieżącym informacje finansowe EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto nie są zdefiniowane w obowiązujących standardach rachunkowości i w opinii Zarządu Emitenta mogą stanowić Alternatywne Pomiary Wyników (Alternative Performance Measure, dalej „APM”) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415.
Definicje zastosowanych przez Spółkę w niniejszym raporcie wskaźników APM, odnoszących się do roku
obrotowego 2020 oraz 2021 oraz prezentowanych danych porównawczych za rok 2019:
• Szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja H Komisja Nadzoru Finansowego
• Szacunkowy wynik EBITDA stanowi szacowaną wartość zysku (straty) z działalności operacyjnej (pozycja H sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy) powiększoną o amortyzację (informacja dodatkowa sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy).
EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności.
• Poziom zadłużenia finansowego netto stanowi wartość zobowiązań oprocentowanych (pozycje: B I, B V, B VI oraz C I, C V, C VI pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy), pomniejszonych o wartość posiadanych środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (zaprezentowanych w nocie 21 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy) z wyłączeniem środków na rachunkach split payment. Poziom zadłużenia finansowego netto jest miarą aktualnego zadłużenia Spółki.
Dobór APM przedstawianych powyżej został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia wartościowej i użytecznej dla inwestorów informacji na temat aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki. EBITDA oraz poziom zadłużenia finansowego netto to miary powszechnie stosowane w analizie finansowej pozwalające na syntetyczną ocenę kondycji danej spółki, należy jednak zaznaczyć, iż sposób ich obliczania przez różne spółki może się różnić.
Niezależnie od powyższego, Zarząd wskazuje, że ograniczenia wynikające z pandemii SARS-CoV-2 oraz COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na przychody Spółki z umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Powyższe wiąże się z przesunięciem trzeciego etapu fiskalizacji, obejmującego największą grupę przedsiębiorców nieposiadających terminali płatniczych, poza okres rozliczeniowy transakcji sprzedaży akcji PayTel S.A.
Począwszy od 2022 r. spodziewamy się utrzymania tendencji wzrostowej dla wyniku na poziomie EBITDA, przy czym głównym motorem wzrostu będzie M/platform. Jednocześnie Zarząd Spółki zakłada, że będzie zwiększała się konwersja wyniku EBIDTA grupy kapitałowej Comp S.A. na przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, min. ze względu na niższe planowane nakłady inwestycyjne w najbliższych latach. Wynika to z faktu, że większość nakładów inwestycyjnych – zarówno w segmencie rozwiązań dla sektora handlu i sprzedaży detalicznej (Retail), jak i w IT została już poniesiona. W ramach projektu M/platform w latach 2019/2020 oddano do amortyzacji WNIP na poziomie ok. 40 mln zł (aktualna ich wartość ok. 36 mln zł), a niezakończonych prac / WNIP
pozostało ok. 13 mln zł. Należy przy tym pamiętać, że grupa kapitałowa Spółki planuje nakłady na dalszy rozwój w obszarze M/platform, w szczególności na produkty takie jak: M/Store (platforma kojarzenia ofert zbycia i nabycia towarów pomiędzy hurtownikami i punktami sprzedaży detalicznej) i M/Loyalty (program lojalnościowy).
Przed grupą kapitałową Spółki w najbliższych latach jest do zrealizowania kilka zadań jednocześnie:
• finansowanie rozwoju projektu M/platform;
• spłata zadłużenia finansowego;
• zapewnienie finansowania produkcji rozwiązań fiskalnych w związku z rynkiem online;
• powrót do transferu gotówki do akcjonariuszy.
W ramach przyjętej strategii konsekwentnie prowadzone są prace nad zmianą modelu biznesowego poprzez znaczące zwiększanie udziału sprzedaży usług i rozwiązań. Na chwilę obecną w relatywnie niewielkim stopniu jest to widoczne w rachunku zysków i strat Spółki i jej grupy kapitałowej, ale dzięki budowanej skali punktów handlowych M/platform i producentów FMCG w kolejnych latach oczekiwany jest znaczny wzrost przychodów z tego projektu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki począwszy od 2022 r. zamierza prezentować ten segment działalności jako odrębną linię biznesową (oprócz segmentu Retail i IT). Spodziewamy się, że stały powtarzalny wynik operacyjny grupy kapitałowej Spółki będzie na poziomie nie niższym niż szacowany na 2021 rok, z tendencją wyraźnego wzrostu w przypadku pełnego powodzenia projektu M/platform w Polsce oraz na co najmniej jednym istotnym rynku zagranicznym, co powinno umożliwić generowanie przychodów z tej działalności na poziomie ok. 300 mln zł począwszy od 2024 roku. Jednakże, za kluczowy czynnik sukcesu w projekcie M/platform Zarząd Spółki uznaje tempo dojścia do skali oraz zapewnienie świadczenia pełnej gamy oferty, w tym M/Promo+ (oferty promocyjne), M/Store oraz M/Loyalty.
W związku z powyższym Zarząd Spółki rozważy różne opcje rozwoju, w szczególności w zakresie aktywów, które są niezbędne do realizacji strategii oraz przyspieszenia rozwoju projektu M/platform w Polsce oraz na innych rynkach.
Innowacja nie tylko w skali krajowej, ale także światowej wprowadza pełną transparentność i tym samym rzetelność rozliczeń budżetów marketingu handlowego na rynkach, gdzie zachował się model handlu tradycyjnego. W szczególności poprawia to rachunek ekonomiczny małych i średnich sklepów oraz podnosi konkurencyjność handlu tradycyjnego w stosunku do wielkich sieci handlowych. W opinii Zarządu Spółka istnieje możliwość eksportu wypracowanego w Polsce modelu biznesu, jednocześnie przy jego szybszym wdrożeniu na nowym rynku. Istotnym impulsem do powyższych działań będzie fiskalizacja online na rynkach, które są potencjalnymi rynkami projektu M/platform.
Podkreślenia wymaga, że wypełnienie powyższych założeń może wiązać się z potrzebą nowych aliansów
biznesowych lub kapitałowych z partnerami, którzy umożliwią przyśpieszenie realizacji tych priorytetów. W związku z powyższym, Zarząd nie może wykluczyć konieczności rozważenia różnych opcji strategicznych, w tym poszukiwania inwestora lub inwestorów, partnera strategicznego, strategicznej zmiany w strukturze aktywów lub strukturze własnościowej Spółki, z zastrzeżeniem uwzględnienia także innych niewymienionych powyżej opcji. W powyższych Komisja Nadzoru Finansowego własnościowej Spółki, z zastrzeżeniem uwzględnienia także innych niewymienionych powyżej opcji. W powyższych
ramach nie wyklucza się przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Zarząd Spółki obserwuje zwiększone zainteresowanie grupą kapitałową COMP S.A. ze strony inwestorów instytucjonalnych.
Zainteresowanie to dotyczy całej spółki, jak również projektu M/platform. Zarząd Spółki będzie analizował bieżącą sytuację rynkową i – w zależności od potrzeb związanych z realizacją strategii – będzie reagował na kierowane propozycje współpracy.
Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z niezwykle trudnej sytuacji zewnętrznej związanej z pandemią SARS-CoV-2 oraz COVID-19, a w szczególności jej potencjalnego wpływu na gospodarkę w 2020 r. i w kolejnych latach. Jednostki z grupy kapitałowej Spółki podejmują działania mające na celu ograniczenie wpływu pandemii na efektywność działalności we wszystkich obszarach. Dochowując należytej staranności, Zarząd Spółki nie może wykluczyć, że skutki pandemii w gospodarce mogą mieć wpływ na realizację prezentowanych powyżej założeń strategicznych, w tym w szczególności założeń finansowych.
W opinii Zarządu Spółki aktualna wycena rynkowa nie odzwierciedla właściwie perspektyw grupy kapitałowej Comp S.A., zwłaszcza związanych z rozwojem usług i rozwiązań w oparciu o projekt M/platform.