Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020 (Raport 38/2020) 23 / 11 / 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 409 539 451 026 92 197 104 681
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 445 38 288 3 702 8 886
Zysk (strata) brutto 11 343 28 370 2 554 6 585
Zysk (strata) netto 4 267 10 554 961 2 450
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5 887 10 688 1 325 2 481
Całkowity dochód 4 028 10 505 907 2 438
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 719 (40 932) 3 088 (9 500)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 574) (17 385) (4 632) (4 035)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 158 31 372 261 7 281
Przepływy pieniężne netto, razem (5 697) (26 945) (1 283) (6 254)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,23 2,24 0,28 0,52
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,23 2,24 0,28 0,52
Aktywa razem 954 472 1 043 006 210 849 244 923
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 573 516 821 93 791 121 362
Zobowiązania długoterminowe 99 754 89 751 22 036 21 076
Zobowiązania krótkoterminowe 324 819 427 070 71 755 100 286
Kapitał własny 529 899 526 185 117 058 123 561
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 502 268 496 549 110 954 116 602
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 268 3 474
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,54 88,91 19,78 20,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 89,54 88,91 19,78 20,88