Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy znaczącej (Raport 15/2022) 3 / 6 / 2022

Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał w dn. 3 czerwca 2022 roku od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”) informację o zawarciu umowy przez Spółkę Zależną – jako lidera konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. i ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Wykonawca”) ze Skarbem Państwa – Ministrem Sprawiedliwości na usługę eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego.
Przedmiotem umowy jest w szczególności: dostawa Infrastruktury techniczno-systemowej Systemu SDE, przy czym wybrane elementy w formie najmu; dostawa w formie najmu urządzeń monitorujących, pasków i narzędzi diagnostyczno-instalacyjnych; wykonanie rozbudowy aplikacji SDE24 i innych modyfikacji; świadczenie przez Wykonawcę usług dotyczących eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego, w tym utrzymania aplikacji SDE24 i serwisu Urządzeń/Sprzętów.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi: 39.449.790,00 złotych brutto za realizacje Etapu Technicznego; w kwocie po 3.264.174,00 złotych brutto za każdy miesiąc świadczenia usług objętych Etapem Przejściowym i Eksploatacji; w kwocie 1.168.500,00 złotych brutto za realizacje prawa opcji. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wynagrodzenia z tytułu przedmiotu umowy zrealizowanego w ramach prawa opcji nie przekroczy 197 298 642,00 złotych brutto. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bez uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu prawa opcji nie przekroczy 196 130 142,00 złotych brutto.
Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki _opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r._ ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.
W zakresie zamówienia podstawowego umowa została zawarta na okres 53 miesięcy obejmujący okres przewidziany w umowie na dostawy oraz 48 miesięcy liczonych od rozpoczęcia okresu, za który należne jest wynagrodzenie miesięczne za Etap Przejściowy i Eksploatacji.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy urządzeń, instalacji i sprzętów oraz oprogramowania. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz wystarczy oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w dowolnym momencie przed 31 grudnia 2025 r. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w ramach prawa opcji w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego.
Elementy przedmiotu umowy objęte są rękojmią i gwarancja za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w postanowieniach umowy odpowiednio: na elementy infrastruktury techniczno-systemowej oraz oprogramowanie – do 30 września 2026 r.; na modyfikacje i poprawki aplikacji SDE24 – na okres 12 miesięcy od odbioru danej modyfikacji / poprawki przez Zamawiającego; na elementy przedmiotu umowy nieobjęte powyższym wyliczeniem na okres 24 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na podstawie umowy równa jest 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto. Naliczenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia oprócz kary umownej odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.