Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji (Raport: 29/2014) 11 / 7 / 2014

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. zawarł z MBANK
Spółka Akcyjna (dalej także: „Bank”) umowę dotyczącą programu emisji obligacji (dalej także: „Umowa”).
Na podstawie Umowy Spółka zamierza dokonać emisji obligacji o wartości nominalnej 30.000.000,00 (trzydzieści
milionów) złotych (dalej także: „Obligacje”) w ramach programu ograniczonego do kwoty 50.000.000,00
(pięćdziesięciu milionów) złotych stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i
niewykupionych obligacji.
Obligacje będą emitowane jako papiery na okaziciela, w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o
obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o obligacjach”). Emisja Obligacji będzie następowała zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach (emisja
niepubliczna) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie
większej niż 149 osób.
Obligacje będą oprocentowane. Stopa procentowa będzie oparta o 6 miesięczny WIBOR powiększony o marże
procentową. Ostateczna marża procentowa zostanie określona po zamknięciu księgi popytu. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane w okresach półrocznych. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy po dniu ich emisji
rozumianym jako dzień przydziału Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.
Oferującym Obligacje będzie mBank S.A