Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji (Raport: 29/2014) 11 / 7 / 2014

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej programu emisji obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 24/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. informuje, że w dniu 10 lipca 2014 r. zawarł z MBANK
Spółka Akcyjna (dalej także: „Bank”) umowę dotyczącą programu emisji obligacji (dalej także: „Umowa”).
Na podstawie Umowy Spółka zamierza dokonać emisji obligacji o wartości nominalnej 30.000.000,00 (trzydzieści
milionów) złotych (dalej także: „Obligacje”) w ramach programu ograniczonego do kwoty 50.000.000,00
(pięćdziesięciu milionów) złotych stanowiącą maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i
niewykupionych obligacji.
Obligacje będą emitowane jako papiery na okaziciela, w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o
obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm. – dalej: „Ustawa
o obligacjach”). Emisja Obligacji będzie następowała zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach (emisja
niepubliczna) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie
większej niż 149 osób.
Obligacje będą oprocentowane. Stopa procentowa będzie oparta o 6 miesięczny WIBOR powiększony o marże
procentową. Ostateczna marża procentowa zostanie określona po zamknięciu księgi popytu. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane w okresach półrocznych. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy po dniu ich emisji
rozumianym jako dzień przydziału Obligacji.
Obligacje nie będą zabezpieczone.
Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 10 Ustawy o obligacjach nie został określony.
Oferującym Obligacje będzie mBank S.A

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close