Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji (Raport 28/2017) 25 / 7 / 2017

Temat: Zawarcie umów zastawów rejestrowych w związku z emisją obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Comp” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów
bieżących Spółki nr 14/2017, nr 24/2017 oraz nr 27/2017, niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2017 r.:
1. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji, które są emitowane m.in. na podstawie
uchwały Zarządu Comp nr 1 z dnia 11 lipca 2017 r. o przeprowadzeniu w ramach nowego programu emisji
pierwszej serii obligacji oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36.000.000,00
(trzydziestu sześciu milionów) złotych (dalej: „Obligacje Serii I/2017”), tj.:
(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki
BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Administrator Zastawu”) na 3.719.009 (trzech
milionach siedmiuset dziewiętnastu tysiącach dziewięciu) należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela,
notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy)
każda w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna z siedzibą w
Zabrzu (KRS: 95317, dalej także: „Elzab”) do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych)
wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz
Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art.
777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;
(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz
Administratora Zastawu na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno
istniejących jak i przyszłych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank
S.A, o którym mowa w warunkach emisji Obligacji Serii I/2017, obejmujących w szczególności wierzytelność o
dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 54.000.000 PLN
(pięćdziesiąt cztery miliony złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu
oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5
Kodeksu postępowania cywilnego;
2. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji zwykłych, na okaziciela serii oznaczonej jako
I/2015 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. (dalej: „Obligacje Serii
I/2015”) w związku z treścią warunków emisji Obligacji Serii I/2015, tj.:
(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz
Administratora Zastawu na 5.165.290 (pięciu milionach stu sześćdziesięciu pięciu tysiącach dwustu
dziewięćdziesięciu) należących do Spółki zdematerializowanych akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem
ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale
zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z blokadą
do rachunku papierów wartościowych. Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu
oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu
postępowania cywilnego;
(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na prawach z
rachunku bankowego (umowę zastawniczą) dotyczącą zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach
i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy
rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dla Spółki, obejmujących w
szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy
najwyższej 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na
rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu
zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.
O dojściu do skutku emisji Obligacji Serii I/2017 Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.