WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad (Raport: 15/2006) 25 / 5 / 2006

Temat: WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005,

c) Podział zysku osiągniętego za rok 2005,

d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd COMP SA informuje, że:

– zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 14 czerwca 2006 do godziny 16:00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji,

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 10:00 – 11:00 .

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005,

c) Podział zysku osiągniętego za rok 2005,

d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd COMP SA informuje, że:

– zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 14 czerwca 2006 do godziny 16:00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji,

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 10:00 – 11:00 .

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close