Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad (Raport: 15/2006) 25 / 5 / 2006

Temat: WZA Spółki, data, miejsce i porządek obrad

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005,

c) Podział zysku osiągniętego za rok 2005,

d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd COMP SA informuje, że:

– zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 14 czerwca 2006 do godziny 16:00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji,

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 10:00 – 11:00 .

Zarząd COMP SA informuje, że na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie przy ulicy gen. Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005,

c) Podział zysku osiągniętego za rok 2005,

d) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

e) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej COMP SA ze sprawowania funkcji w roku 2005,

f) wybór członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd COMP SA informuje, że:

– zgodnie z 406 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: Akcjonariusze spółek publicznych posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia (czyli do 14 czerwca 2006 do godziny 16:00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W zakresie tym art. 406 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych nie stosuje się.

– zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni legitymować się aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazującym osoby uprawnione do reprezentacji,

– listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

– osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 10:00 – 11:00 .