Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Projekty Uchwał na WZA Spółki (Raport: 16/2006) 14 / 6 / 2006

Temat: WZA – projekty uchwał

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwał, których projekty przedstawiono poniżej::

 

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowym 2005.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.533.201,31 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wskazujący zysk netto w kwocie 7.129.209,43 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.497.467,31 zł złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.132.201,22 złotych,

– informację dodatkową.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 7 129 209,43 złotych za rok obrotowy 2005, według propozycji Zarządu, i przeznacza go w następujący sposób:

1. Kwotę 855.070,62 zł przeznacza na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą polityki rachunkowości tj., sporządzaniem sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

2. Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Kwotę 6.174.138,81 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.10.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 9/2006

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 10/2006

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 11/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 17-02- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12a/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jerzemu Reyowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16-02- 2005 r..

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 13/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 14/2006

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 ust 1 i §30 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej, na dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1

2

3

4

5

oraz powierzyć im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej.

 

§2 Powierzyć sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej __________ Powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej __________.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwał, których projekty przedstawiono poniżej::

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowym 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.533.201,31 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wskazujący zysk netto w kwocie 7.129.209,43 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.497.467,31 zł złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.132.201,22 złotych,

– informację dodatkową.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 7 129 209,43 złotych za rok obrotowy 2005, według propozycji Zarządu, i przeznacza go w następujący sposób:

1. Kwotę 855.070,62 zł przeznacza na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą polityki rachunkowości tj., sporządzaniem sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

2. Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Kwotę 6.174.138,81 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.10.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2006

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 17-02- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12a/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jerzemu Reyowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16-02- 2005 r..

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2006

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 ust 1 i §30 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej, na dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1

2

3

4

5

oraz powierzyć im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej.

§2 Powierzyć sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej __________ Powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej __________.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.