Projekty Uchwał na WZA Spółki (Raport: 16/2006) 14 / 6 / 2006

Temat: WZA – projekty uchwał

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwał, których projekty przedstawiono poniżej::

 

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowym 2005.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.533.201,31 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wskazujący zysk netto w kwocie 7.129.209,43 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.497.467,31 zł złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.132.201,22 złotych,

– informację dodatkową.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

 

§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 7 129 209,43 złotych za rok obrotowy 2005, według propozycji Zarządu, i przeznacza go w następujący sposób:

1. Kwotę 855.070,62 zł przeznacza na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą polityki rachunkowości tj., sporządzaniem sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

2. Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Kwotę 6.174.138,81 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.10.2005 do 31.12.2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 9/2006

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 10/2006

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 11/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 17-02- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12a/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jerzemu Reyowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16-02- 2005 r..

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 13/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 14/2006

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 ust 1 i §30 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

 

§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej, na dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1

2

3

4

5

oraz powierzyć im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej.

 

§2 Powierzyć sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej __________ Powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej __________.

 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki COMP SA informuje, iż na dzień 22 czerwca 2006 roku, na godzinę 11, w Warszawie, przy ulicy Generała Sosnkowskiego 29, w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna. Na zgromadzeniu przewidywane jest podjęcie uchwał, których projekty przedstawiono poniżej::

Uchwała Nr 1/2006

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki COMP S.A. za rok obrotowym 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 zawierające:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.533.201,31 złotych,

– rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wskazujący zysk netto w kwocie 7.129.209,43 złotych,

– sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.497.467,31 zł złotych,

– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.132.201,22 złotych,

– informację dodatkową.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2005

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz oceny propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku Spółki COMP S.A. w roku obrotowym 2005 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2005

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP S.A. niniejszym:

§ 1 Zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 7 129 209,43 złotych za rok obrotowy 2005, według propozycji Zarządu, i przeznacza go w następujący sposób:

1. Kwotę 855.070,62 zł przeznacza na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą polityki rachunkowości tj., sporządzaniem sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

2. Kwotę 100.000,00 zł. przeznacza na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3. Kwotę 6.174.138,81 zł przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Papajowi – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Grzegorzowi Zieleńcowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 21.10.2005 do 31.12.2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2006

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2005 r. do 31-12-2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2006

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 roku, w tym z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 12.04.2005 r. do 31.12.2005 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hauserowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Mieczysławowi Tarnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 17-02- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12a/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jerzemu Reyowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 16-02- 2005 r..

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2006

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §27 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Udzielić absolutorium Jackowi Pulwarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01-01- 2005 do 31-12-2005 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2006

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §29 ust 1 i §30 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A. niniejszym postanawia:

§ 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej, na dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1

2

3

4

5

oraz powierzyć im pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej.

§2 Powierzyć sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej __________ Powierzyć sprawowanie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej __________.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close