Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Znaczące umowy kredytowe (Raport: 14/2006) 17 / 5 / 2006

Temat: Znaczące umowy kredytowe

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku zwrócił się do KPWiG o opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 3 umów w sprawie Kredytów Inwestycyjnych z Bankami opisanych poniżej. Opóźnienie miało związek z prowadzonym w grudniu 2005 roku i pierwszym kwartale 2006 roku procesie nabywania akcji Novitus SA, który był rozłożony na kilka etapów.

W wyniku nabycia akcji Novitus SA, który to proces był częściowo finansowany z kredytów inwestycyjnych Spółka posiada jedną znaczącą w rozumieniu Par. 2 punkt 51 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 19 października 2005 w sprawie Informacji bieżących i okresowych oraz dwie umowy, których wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i które nie spełniają żadnych innych znamion umowy znaczącej w rozumieniu powyższego rozporządzenia, które są opsiane poniżej.

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku zwrócił się do KPWiG o opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 3 umów w sprawie Kredytów Inwestycyjnych z Bankami opisanych poniżej. Opóźnienie miało związek z prowadzonym w grudniu 2005 roku i pierwszym kwartale 2006 roku procesie nabywania akcji Novitus SA, który był rozłożony na kilka etapów.

W wyniku nabycia akcji Novitus SA, który to proces był częściowo finansowany z kredytów inwestycyjnych Spółka posiada jedną znaczącą w rozumieniu Par. 2 punkt 51 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 19 października 2005 w sprawie Informacji bieżących i okresowych oraz dwie umowy, których wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i które nie spełniają żadnych innych znamion umowy znaczącej w rozumieniu powyższego rozporządzenia, które są opsiane poniżej.

Umowa znacząca:

Umowa kredytu inwestycyjnego zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem PKO BP SA podpisana 15.12.2005 z aneksem z dnia 4.05.2006.

Kwota kredytu: 22.238.655 zł

Okres kredytowania od 15.12.2005 do 1.12.2011

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2011

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do pobierania środków i papierów wartościowych z rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,

* Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank w terminie 30 dni w przypadku spadku wartości zastawionych akcji poniżej 97% wartości aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu na koniec każdego kwartału.

Spółka ma prawo do sprzedaży akcji Novitus S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytu pod warunkiem podpisania aneksu do umowy kredytu i umowy zastawu oraz przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży tych akcji na spłatę kredytu.

Pozostałe umowy, które były przedmiotem opóźnienia w przekazywaniu informacji:

Umowa kredytowa zawarta pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC S.A. podpisana 14.12.2005 z aneksem z dnia 22.03.2006.

Kwota kredytu: 1.324.283 zł

Okres kredytowania od 14.12.2005 do 14.12.2011

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2011

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji firmy Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie,

* W przypadku spadku wartości zabezpieczenia na akcjach Novitus S.A. poniżej kwoty stanowiącej 110% wykorzystanej kwoty kredytu, bank ma prawo wezwać kredytobiorcę do odbezpieczenia kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy stronami.

Bank wyrazi zgodę na zwolnienie całości lub części zabezpieczenia w formie zastawu na akcjach Novitus S.A. pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków na spłatę kredytu.

Umowa kredytowa pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisana 14.12.2005 z aneksem z dnia 30.03.2006

Kwota kredytu: 5.959.274 zł

Okres kredytowania od 14.12.2005 do 31.12.2010

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2010

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji firmy Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie,

* W każdym momencie wartość rynkowa akcji Novitus S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytu, powinna wynosić nie mniej niż 110% salda wykorzystania kredytu. W przeciwnym wypadku Spółka:

**Zmniejszy odpowiednio saldo wykorzystanego kredytu,

** Zwiększy liczbę papierów wartościowych zastawianych na rzecz banku (w formie aneksu).

Spółka ma prawo do sprzedaży papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie kredytu, pod warunkami:

* Poinformowania banku na 14 dni przed dniem planowanej sprzedaży,

* Podpisania aneksu do umowy zastawu,

* Przeznaczenia środków uzyskanych z ich sprzedaży w pierwszej kolejności na spłatę kredytu.

Spółka oświadcza, że udział własny Spółki w finansowaniu zakupu akcji Novitus S.A. wynosić będzie nie mniej niż 30% wartości nabywanego pakietu papierów wartościowych.