Znaczące umowy kredytowe (Raport: 14/2006) 17 / 5 / 2006

Temat: Znaczące umowy kredytowe

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku zwrócił się do KPWiG o opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 3 umów w sprawie Kredytów Inwestycyjnych z Bankami opisanych poniżej. Opóźnienie miało związek z prowadzonym w grudniu 2005 roku i pierwszym kwartale 2006 roku procesie nabywania akcji Novitus SA, który był rozłożony na kilka etapów.

W wyniku nabycia akcji Novitus SA, który to proces był częściowo finansowany z kredytów inwestycyjnych Spółka posiada jedną znaczącą w rozumieniu Par. 2 punkt 51 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 19 października 2005 w sprawie Informacji bieżących i okresowych oraz dwie umowy, których wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i które nie spełniają żadnych innych znamion umowy znaczącej w rozumieniu powyższego rozporządzenia, które są opsiane poniżej.

Zarząd COMP SA informuje, że w dniu 15 grudnia 2005 roku zwrócił się do KPWiG o opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu 3 umów w sprawie Kredytów Inwestycyjnych z Bankami opisanych poniżej. Opóźnienie miało związek z prowadzonym w grudniu 2005 roku i pierwszym kwartale 2006 roku procesie nabywania akcji Novitus SA, który był rozłożony na kilka etapów.

W wyniku nabycia akcji Novitus SA, który to proces był częściowo finansowany z kredytów inwestycyjnych Spółka posiada jedną znaczącą w rozumieniu Par. 2 punkt 51 Rozporządzenia Min. Fin. z dnia 19 października 2005 w sprawie Informacji bieżących i okresowych oraz dwie umowy, których wartość nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i które nie spełniają żadnych innych znamion umowy znaczącej w rozumieniu powyższego rozporządzenia, które są opsiane poniżej.

Umowa znacząca:

Umowa kredytu inwestycyjnego zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem PKO BP SA podpisana 15.12.2005 z aneksem z dnia 4.05.2006.

Kwota kredytu: 22.238.655 zł

Okres kredytowania od 15.12.2005 do 1.12.2011

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2011

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do pobierania środków i papierów wartościowych z rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,

* Ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank w terminie 30 dni w przypadku spadku wartości zastawionych akcji poniżej 97% wartości aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu na koniec każdego kwartału.

Spółka ma prawo do sprzedaży akcji Novitus S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytu pod warunkiem podpisania aneksu do umowy kredytu i umowy zastawu oraz przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży tych akcji na spłatę kredytu.

Pozostałe umowy, które były przedmiotem opóźnienia w przekazywaniu informacji:

Umowa kredytowa zawarta pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC S.A. podpisana 14.12.2005 z aneksem z dnia 22.03.2006.

Kwota kredytu: 1.324.283 zł

Okres kredytowania od 14.12.2005 do 14.12.2011

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2011

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji firmy Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkiem bieżącym spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie,

* W przypadku spadku wartości zabezpieczenia na akcjach Novitus S.A. poniżej kwoty stanowiącej 110% wykorzystanej kwoty kredytu, bank ma prawo wezwać kredytobiorcę do odbezpieczenia kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy stronami.

Bank wyrazi zgodę na zwolnienie całości lub części zabezpieczenia w formie zastawu na akcjach Novitus S.A. pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych ze sprzedaży środków na spłatę kredytu.

Umowa kredytowa pomiędzy Spółką a Raiffeisen Bank Polska S.A. podpisana 14.12.2005 z aneksem z dnia 30.03.2006

Kwota kredytu: 5.959.274 zł

Okres kredytowania od 14.12.2005 do 31.12.2010

Spłaty rat kapitałowych: od 2007 do 2010

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku

Zabezpieczenia:

* Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,

* Oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo Bankowe,

* Zastaw rejestrowy na pakiecie akcji firmy Novitus S.A.,

* Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania przez bank rachunkami spółki w zakresie określonym w pełnomocnictwie,

* W każdym momencie wartość rynkowa akcji Novitus S.A. stanowiących zabezpieczenie kredytu, powinna wynosić nie mniej niż 110% salda wykorzystania kredytu. W przeciwnym wypadku Spółka:

**Zmniejszy odpowiednio saldo wykorzystanego kredytu,

** Zwiększy liczbę papierów wartościowych zastawianych na rzecz banku (w formie aneksu).

Spółka ma prawo do sprzedaży papierów wartościowych, stanowiących zabezpieczenie kredytu, pod warunkami:

* Poinformowania banku na 14 dni przed dniem planowanej sprzedaży,

* Podpisania aneksu do umowy zastawu,

* Przeznaczenia środków uzyskanych z ich sprzedaży w pierwszej kolejności na spłatę kredytu.

Spółka oświadcza, że udział własny Spółki w finansowaniu zakupu akcji Novitus S.A. wynosić będzie nie mniej niż 30% wartości nabywanego pakietu papierów wartościowych.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close