Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Wykonywanie umowy znaczącej (Raport 24/2019) 27 / 6 / 2019

Temat: Wykonywanie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., w którym mowa o zbyciu akcji PayTel
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PayTel”), Comp S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27
czerwca 2019 r., zbyła na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej SIBS – SGPS S.A. z siedzibą w Lizbonie 11.577 akcji
PayTel, na skutek czego – biorąc pod uwagę dokonane podwyższenia kapitału zakładowego PayTel – udział
Spółki w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PayTel, spadł poniżej poziomu
30%. Przedmiotowe akcje zostały zbyte po cenie 1,00 złoty za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 11.577,00 złotych.
Ponadto Spółka wskazuje, że zgodnie z przywołanym raportem bieżącym należy oczekiwać, że w przypadku
osiągniecia zakładanych wyników przez PayTel największy wpływ na cenę akcji PayTel pozostających w
posiadaniu Spółki będą miały wyniki 2020 r.