Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW (Raport 4/2024) 12 / 1 / 2024

Temat: Warunkowa rejestracja akcji COMP S.A. serii M w KDPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżąc e i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („COMP”, „Spółka”) informuje, że dnia 12 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) dokonał warunkowej rejestracji 8.925 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez uprawnionych praw z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na postawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Akcje serii M”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN: PLCMP0000017.

Rejestracja Akcji serii M nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia
tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii M zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.