Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. (Raport 22/2021) 8 / 6 / 2021

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2020 z dnia 8 czerwca 2021 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że uzupełnia porządek obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 12:30 (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, w ten sposób, że po pkt. 10 porządku obrad dodaje się nowy pkt 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”, zaś dotychczasowe pkt. 11-13 otrzymują numerację 12-14. Mając powyższe na uwadze uzupełniony porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2020.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu uzupełnione uchwały związane ze Zgromadzeniem oraz zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close