Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015 (Raport: 14/2015) 29 / 6 / 2015

Temat: Ustalenie marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd Spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2015 z dnia 28
maja 2015 r. informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. podjął uchwałę nr 2/2015 w sprawie ustalenia wartości
marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2015. W ramach drugiej emisji w ramach
Programu Emisji, emitowanych jest do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela
serii I/2015, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej
wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, po cenie
emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy procentowej równej w skali roku stopie
bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 230 (dwustu trzydziestu) punktów
bazowych w skali roku, o terminie wykupu 29.06.2018 r., 28.06.2019 r. oraz 30.06.2020 r.