Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 r. (Raport: 15/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2015r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2
czerwca 2015 roku (raport bieżący 12/2015). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.——————————————————————-
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.——————————————————
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.———————————————————————————————–
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.——————————————————-
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014.————————————————————————————-
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2014.————-
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.———————————————-
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.———————–
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.——————————————
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.——————————————
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum –
Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.—————
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big
Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014.————————————————————————–
13. Sprawy różne. ————————————————————————————–
14. Zamknięcie Zgromadzenia.———————————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk
netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”. —
Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014
roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości
26.747 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
28.216 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i
postanawia:————————————————————-
1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę
dywidendy;—————————————————————————————-
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych
i 87/100) na kapitał zapasowy.—————————–
§ 2.
Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne,
prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz
679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej – Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość
dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złotych i
6/100).————————————————
§ 3.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.————————————————–
§ 4.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.————————————-
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.732.201,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej „Meritum – Doradztwo i
Szkolenia” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.—————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od
1 stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014
roku.—————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi
Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.—————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi
Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj –
Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za
okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki
przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki
przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą –2.732.201,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe
Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.