Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 r. (Raport: 15/2015) 30 / 6 / 2015

Temat: Uchwały podjęte na WZA Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2015r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 2
czerwca 2015 roku (raport bieżący 12/2015). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.——————————————————————-
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.——————————————————
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.———————————————————————————————–
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.——————————————————-
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2014.————————————————————————————-
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2014.————-
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2014 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2014.———————————————-
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.———————–
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2014.——————————————
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2014.——————————————
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółek przejętych tj. „Meritum –
Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014.—————
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych tj. Big
Vent S.A. oraz „Safe Computing” sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014.————————————————————————–
13. Sprawy różne. ————————————————————————————–
14. Zamknięcie Zgromadzenia.———————————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 635.182 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zysk
netto w wysokości 5.252 tys. zł (5.252.460,81 zł) i całkowity dochód na sumę 5.060 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.298 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. o kwotę 7.321 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”. —
Uchwała Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 803.332 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014
roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.397 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości
26.747 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
28.216 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 14.286 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2014 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2014.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2014, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2014 w kwocie 5.252.460,81 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt i 81/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i
postanawia:————————————————————-
1. przeznaczyć kwotę w wysokości 5.236.981,94 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 94/100) na wypłatę
dywidendy;—————————————————————————————-
2. przeznaczyć kwotę w wysokości 15.478,87 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych
i 87/100) na kapitał zapasowy.—————————–
§ 2.
Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę i jednostki zależne,
prawem do dywidendy zostało objętych 4.940.549 akcji (z wyłączeniem 298.000 szt. akcji własnych Spółki oraz
679.639 akcji będących w posiadaniu jednostki zależnej – Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.), a wysokość
dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,06 zł (słownie: jeden złotych i
6/100).————————————————
§ 3.
Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2015 r.————————————————–
§ 4.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 lipca 2015 r.————————————-
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.732.201,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku
do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej „Meritum – Doradztwo i
Szkolenia” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.—————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Jaskulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres od
1 stycznia 2014 roku do 8 stycznia 2014
roku.—————————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Radosławowi
Frydrychowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Pawłowi
Nowickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.—————————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi
Sygutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Pani Marii Papaj –
Pieńkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Safe Computing sp. z o.o. za
okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Big Vent S.A. za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki
przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Big Vent S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki
przejętej Big Vent S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.732.201 (ważne głosy oddano z 2.732.201 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 46,17 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą –2.732.201,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.732.201 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi
z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————————–
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.004.338 (ważne głosy oddano z 2.004.338 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 33,87 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.004.338,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.004.338 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe
Computing sp. z o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014
roku.——————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.805.149 (ważne głosy oddano z 2.805.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,4 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.805.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.805.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
przejętej spółki Safe Computing sp. z o.o.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi
Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Safe Computing sp. z
o.o.za okres od 1 stycznia 2014 roku do 28 listopada 2014 roku.——————————————————
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.——————————————————-
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32/2015 oddano:
– ogółem głosów – 2.822.149 (ważne głosy oddano z 2.822.149 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,69 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.822.149,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.822.149 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close