Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia przez Zarząd projektu planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (Raport 31/2023) 29 / 9 / 2023

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przyjęcia przez Zarząd projektu planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną, która została przez Spółkę opóźniona w dniu 21 września 2023 r.
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21 września 2023 r. przyjął projekt planu połączenia Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („ELZAB”) („Projekt Planu Połączenia”). Projekt Planu Połączenia zakłada, że połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom ELZAB („Akcje Połączeniowe”) („Połączenie”).
Zgodnie z Projektem Planu Połączenia:
1) Zarząd Spółki przyjął datę 29 września 2023 r. jako planowaną datę podpisania planu Połączenia, pod warunkiem realizacji niezbędnych warunków do podpisania planu Połączenia i rozpoczęcia Połączenia oraz uzgodnieniu planu Połączenia ze spółką przejmowaną;
2) Zarząd Spółki przyjął planowany stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej w oparciu o wycenę metodą rynkową z zastosowaniem podejścia notowań akcji spółki przejmowanej i spółki przejmującej, polegającej na analizie średnich notowań cen akcji spółek w okresie poprzedzającym datę podpisania planu Połączenia, przy zastosowaniu średnich przeciętnych kursów dziennych ważonych obrotami w okresie 6-miesięcznym, przy czym liczba przyznanych Akcji Połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze ELZAB otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Projekcie Planu Połączenia.
Projekt Planu Połączenia wymaga ostatecznego uzgodnienia z ELZAB oraz podpisania przez Zarząd Spółki oraz Zarząd ELZAB. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki oraz ELZAB, zawierające zgodę akcjonariuszy obu spółek na plan Połączenia oraz treść zmian statutu Spółki. W wyniku połączenia Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki ELZAB, zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej wyrażoną w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także ELZAB zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
Niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Zarząd Projektu Planu Połączenia mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, przez negatywny wpływ na przebieg prowadzonych prac nad planem Połączenia, w tym na ustalenie warunków połączenia, w szczególności parytetu wymiany. Opóźnienie podania do wiadomości publicznej informacji wskazanej w ust. 1 powyżej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych odmiennych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się niniejsza informacja poufna. Zarząd Spółki zapewnił poufność wskazanych informacji poufnych, o których mowa w ust. 1.
Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z uzgodnieniem i podpisaniem planu Połączenia przez Zarząd Spółki oraz Zarząd ELZAB. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.