Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku (Raport 26/2019) 28 / 6 / 2019

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 31 maja 2019 roku (raport bieżący 22/2019). Treść dokumentów, będących
przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dn. 31
maja 2019 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy
2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp
oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, na które składa się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 714.876 tys. zł (siedemset czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy
złotych);
– sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.810 tys. zł
(szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 3.205 tys. zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 934.943 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset
czterdzieści trzy tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55.680 tys. zł (pięćdziesiąt pięć
milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
55.773 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 17.602 tys. zł (siedemnaście milionów
sześćset dwa tysiące);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego
sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2018 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej
Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2018, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018
oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy
2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2018 w kwocie 17.927.882,77 PLN (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 77/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia o
przeznaczeniu ww. zysku:
1. w części, tj. w kwocie 4.323.454,77 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt
cztery złote i 77/100), na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017 r., zgodnie z uchwałą nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku; oraz
2. w pozostałej części, tj. w kwocie 13.604.428,00 PLN (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta
dwadzieścia osiem złotych i 00/100) na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.402.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 548.000 głosów.
Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2019 oddano łącznie 2.932.132 ważnych głosów z 2.932.132 akcji, które
stanowią 49,54 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.932.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku
oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi
Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
29 czerwca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 9 marca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi
Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2019 oddano łącznie 2.464.779 ważnych głosów z 2.464.779 akcji, które
stanowią 41,65 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.464.779 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu
z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi
Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi
Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018 § 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku
do 29 czerwca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close