Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku (Raport 26/2019) 28 / 6 / 2019

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp SA w dn. 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 31 maja 2019 roku (raport bieżący 22/2019). Treść dokumentów, będących
przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dn. 31
maja 2019 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy
2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2018 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp
oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Comp Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Comp
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, na które składa się:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 714.876 tys. zł (siedemset czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy
złotych);
– sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31
grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia
dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 17.929 tys. zł (siedemnaście milionów
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.810 tys. zł
(szesnaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. o kwotę 3.205 tys. zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 934.943 tys. zł (dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset
czterdzieści trzy tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55.680 tys. zł (pięćdziesiąt pięć
milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
55.773 tys. zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 17.602 tys. zł (siedemnaście milionów
sześćset dwa tysiące);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego
sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2018 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej
Comp Spółka Akcyjna z działalności w roku 2018, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018
oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy
2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Comp Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2018 w kwocie 17.927.882,77 PLN (siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem
tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 77/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia o
przeznaczeniu ww. zysku:
1. w części, tj. w kwocie 4.323.454,77 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt
cztery złote i 77/100), na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017 r., zgodnie z uchwałą nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2018 roku; oraz
2. w pozostałej części, tj. w kwocie 13.604.428,00 PLN (trzynaście milionów sześćset cztery tysiące czterysta
dwadzieścia osiem złotych i 00/100) na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.402.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 548.000 głosów.
Uchwała Nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2019 oddano łącznie 2.932.132 ważnych głosów z 2.932.132 akcji, które
stanowią 49,54 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.932.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku
oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi
Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do
29 czerwca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie
niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 9 marca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi
Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2019 oddano łącznie 2.464.779 ważnych głosów z 2.464.779 akcji, które
stanowią 41,65 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.464.779 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu
z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do
31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia
2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi
Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi
Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29 czerwca 2018
roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2018 § 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Comp Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku
do 29 czerwca 2018 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2019 oddano łącznie 2.950.132 ważnych głosów z 2.950.132 akcji, które
stanowią 49,85 % w kapitale zakładowym, w tym:
– „za” Uchwałą: 2.950.132 głosów,
– „przeciw” – 0 głosów,
– „wstrzymujących się” – 0 głosów.