Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMP S.A. w dn.30 czerwca 2016 r.(Raport 15/2016) 30 / 6 / 2016

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku (raport bieżący 11/2016). Na ZWZ podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 oddano:
– ogółem głosów – 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.255.845,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta 1.255.845 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29
czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 689 765 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk
netto w wysokości 26.768 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
złotych) i całkowity dochód na sumę 26.745 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści
pięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.336 tys. zł
(słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 37.118 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto
osiemnaście tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”. —
Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 845.484 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć milionów czterysta
osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015
roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.595 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 27.457 tys. zł (słownie:
dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
9.402 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 32.645 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa
miliony sześćset czterdzieści pięć
tysięcy złotych),
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2015 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2015 w kwocie 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt
osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i
postanawia —
– przeznaczyć kwotę w wysokości 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2016 oddano:
– ogółem głosów – 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.255.845,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.255.845 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 28
kwietnia 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,

– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 7 (siedem) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Roberta Tomaszewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Roberta Tomaszewskiego (PESEL:
71092600252) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Grzegorza Należytego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058)
na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Tomasza Marka Bogutyna na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Tomasza Marka Bogutyna (PESEL:
63092203016) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Kajetana Wojnicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Kajetana Wojnicza (PESEL: 61051802119) na
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Sławomira Mieczysława Lachowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Sławomira Mieczysława Lachowskiego
(PESEL: 58010119032) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Włodzimierza Kazimierza Hausnera na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Włodzimierza Kazimierza Hausnera (PESEL:
36011400014) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Jacka Marka Klimczaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Jacka Marka Klimczaka (PESEL: 72050801573)
na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.