Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu COMP S.A. w dn.30 czerwca 2016 r.(Raport 15/2016) 30 / 6 / 2016

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dn. 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
zwołane ogłoszeniem z dnia 3 czerwca 2016 roku (raport bieżący 11/2016). Na ZWZ podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 oddano:
– ogółem głosów – 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.255.845,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta 1.255.845 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za
rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29
czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 689 765 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk
netto w wysokości 26.768 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy
złotych) i całkowity dochód na sumę 26.745 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści
pięć tysięcy złotych);
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.336 tys. zł
(słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych);
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. o kwotę 37.118 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto
osiemnaście tysięcy złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”. —
Uchwała Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2015, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 845.484 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć milionów czterysta
osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015
roku wykazujące zysk netto w wysokości 26.595 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości 27.457 tys. zł (słownie:
dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
9.402 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 32.645 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa
miliony sześćset czterdzieści pięć
tysięcy złotych),
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2015 i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2015, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2015 w kwocie 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt
osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i
postanawia —
– przeznaczyć kwotę w wysokości 26.768.761,58 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset
sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden 58/100) na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2016 oddano:
– ogółem głosów – 1.255.845 (ważne głosy oddano z 1.255.845 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 21,22 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.255.845,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.255.845 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do
31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 28
kwietnia 2015 roku oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 28 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia
2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015
roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,

– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 7 (siedem) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.073.656,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 2.073.656 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Roberta Tomaszewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Roberta Tomaszewskiego (PESEL:
71092600252) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.-
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Grzegorza Należytego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058)
na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Tomasza Marka Bogutyna na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Tomasza Marka Bogutyna (PESEL:
63092203016) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Kajetana Wojnicza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Kajetana Wojnicza (PESEL: 61051802119) na
Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Sławomira Mieczysława Lachowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Sławomira Mieczysława Lachowskiego
(PESEL: 58010119032) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Włodzimierza Kazimierza Hausnera na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Włodzimierza Kazimierza Hausnera (PESEL:
36011400014) na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 28/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Jacka Marka Klimczaka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Jacka Marka Klimczaka (PESEL: 72050801573)
na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2016 oddano:
– ogółem głosów – 2.073.656 (ważne głosy oddano z 2.073.656 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,04 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 1.899.061,
– głosów „Przeciw” uchwale – 174.595,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 1.899.061 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close