Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport 16/2016) 30 / 6 / 2016

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w
skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Tomasza Bogutyna;
Pana Sławomira Lachowskiego;
Pana Włodzimierza Hausnera;
Pana Jacka Klimczaka;
Pana Kajetana Wojnicza;
Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.
Członkowie Rady złożyli oświadczenia, że:
Robert Tomaszewski – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset
Management S.A., członkiem Rady Nadzorczej Ventus Energetyka S.A., oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki
zależnej Comp S.A. – Paytel S.A.
Grzegorz Należyty – jest członkiem Rady Nadzorczej spółek zależnych Comp S.A. – Paytel S.A. i ZUK Elzab S.A.;
jest członkiem zarządu Simens sp. z o.o. oraz członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony
Środowiska
Tomasz Bogutyn – wykonuje zawód konsultanta – doradcy; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej Comp
S.A. – Paytel S.A.;
Sławomir Lachowski – wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Jest członkiem Rad
Nadzorczych w spółkach: TXM S.A., BEST S.A., REDAN S.A., Fair Place Finance S.A. oraz Adesso S.A.; członkiem
Rady Honorowej fundacji Efekt Motyla.
Włodzimierz Hausner – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Wice-przewodniczącym Rady Nadzorczej
Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.
Jacek Klimczak – wykonuje zawód radcy prawnego.
Kajetan Wojnicz – wykonuje zawód ekonomisty i jest Prezesem Zarządu spółki Fabryka Wynalazków sp. z o.o.,
oraz członkiem rad nadzorczych Admiral Boats S.A. oraz Berling S.A.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej
wobec Comp S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani członkowie organu spółki kapitałowej, ani
też innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby (za wyjątkiem spółek należących do
grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane powyżej).
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.