Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2014 (Raport: 26/2014) 30 / 6 / 2014

Temat: Uchwały podjęte na WZA Spółki w dn. 30 czerwca 2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu 30 czerwca 2014r odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 29
maja 2014 roku (raport bieżący 15/2014). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Smołucha.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2014 oddano:
– ogółem głosów – 2.811.246 (ważne głosy oddano z 2.811.246akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,50 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.811.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.811.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej COMP w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za
rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.——–
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z „Meritum – Doradztwo i Szkolenia” sp. z o.o., Big Vent S.A.
oraz „SAFE COMPUTING” sp. z o.o. oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz
udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2014 oddano:
– ogółem głosów – 2.811.246 (ważne głosy oddano z 2.811.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,50 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.811.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.811.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2014 oddano:
– ogółem głosów – 2.811.246 (ważne głosy oddano z 2.811.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 47,50 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.811.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.811.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013, zawierające:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 548.807 tys. zł;
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zysk
netto w wysokości 41.519.442,14 zł i całkowity dochód na sumę 41.554 tys. zł;
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.808 tys. zł;
– sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 13.763 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013, zawierające:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 639.986 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013
roku wykazujące zysk netto w wysokości 34.084 tys. zł oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w wysokości
34.136 tys. zł;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
22.634 tys. zł;
– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11.666 tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierającego
sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2013 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2013.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2013, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013
oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
COMP w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy
2013.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za
rok obrotowy 2013 w kwocie 41.519.442,14 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy
czterysta czterdzieści dwa złote i 14/100), zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia podzielić go w
następujący sposób:
– kwotę 7.996.886,14 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
sześć złotych i 14/100) przeznacza się na pokrycie straty za rok obrotowy 2012;
– pozostałą kwotę, tj. 33.522.556,00 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt
sześć złotych złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy
§ 2.
Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale niepodzielonego zysku netto za lata
ubiegłe (wypracowanego przed połączeniem z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie przez Novitus S.A. z siedzibą w
Nowym Sączu za okres od stycznia do listopada 2011 r.) w kwocie 12.165.053,19 zł (dwanaście milionów sto
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote i 19/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2014 oddano:
– ogółem głosów – 2.493.435 (ważne głosy oddano z 2.493.435 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 42,13 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 2.493.435,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.493.435 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi
Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.217.746 (ważne głosy oddano z 3.217.746akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 54,37 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.217.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.217.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi
Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do
31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 18 grudnia 2013
roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55.95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi
Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.294.246 (ważne głosy oddano z 3.294.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,66 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.294.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.294.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi
Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi
Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi
Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi
Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1
stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia
2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013
roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję
§ 1.
Działając na podstawie § 26 zdanie 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową, wspólną, dwuletnią
kadencję na 7 (siedem).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Roberta Tomaszewskiego na
nową, wspólną, dwuletnią kadencję oraz postanawia o powierzeniu mu funkcji Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Marka Bogutyna na
nową, wspólną, dwuletnią kadencję oraz postanawia o powierzeniu mu funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Hausnera na
członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Sławomira Lachowskiego na
członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Kajetan Wojnicz na członka
Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na
członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Członka Nadzorczej Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Klimczaka na członka
Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za” w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie połączenia COMP S.A. ze spółkami
„Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum –
Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A., działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Comp S.A.:
§ 1.
1. Wyraża zgodę na plan połączenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółkami: „Safe
Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i
szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przyjęty uchwałą Zarządu Comp Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014
r. oraz podpisany w dniu 29 maja 2014 r. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Comp S.A., zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Planu
Połączenia i § 4 niniejszej uchwały.
§ 2.
Postanawia niniejszym o połączeniu Comp Spółka Akcyjna ze spółkami:
1. „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143739, posiadającą numer NIP:
1180062321, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 5.949.000,00 złotych;
2. Big Vent S.A. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki 116 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000082900, posiadająca numer NIP: 5210087300,
posiadająca numer REGON: 001344641, o kapitale zakładowym 2.602.932,00 złotych wpłaconym w całości;
3. „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230 Warszawa), przy ulicy Jutrzenki
116 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000246121, posiadająca numer
NIP: 5262897287, posiadająca numer REGON: 010738985, o kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.
§ 3.
Postanawia, że połączenie Comp S.A. z „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z
siedzibą w Warszawie oraz Meritum – Doradztwo i szkolenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostaje dokonane
na następujących warunkach:
1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. poprzez
przeniesienie całego majątku spółek: „Safe Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Big Vent S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółek Przejmowanych)
na spółkę Comp S.A. (Spółkę Przejmującą).
2. Z uwagi na to, iż Comp S.A. (Spółka Przejmująca) posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Safe
Computing” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 100 % akcji w kapitale zakładowym Big Vent S.A. z siedzibą w
Warszawie oraz 100 % udziałów w kapitale zakładowym „Meritum – Doradztwo i szkolenia” sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Spółek Przejmowanych), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału
zakładowego Comp S.A. (Spółki Przejmującej) w trybie uproszczonym zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6
Ksh, z tym zastrzeżeniem, że Comp S.A. jako spółka publiczna, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Ksh.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom
Spółki Przejmowanej.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też
innych osób uczestniczących w połączeniu
§ 4.
1. Wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu Comp S.A.:
„a) w § 6 Statutu Comp S.A. po punkcie 86), dodaje się następujące punkty:-
87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
91) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
92) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
93) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu;
94) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
97) 58 Działalność wydawnicza;
98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura;
122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”
b) Upoważnia Radę Nadzorczą Comp S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Comp S.A., uwzględniającego
zmiany określone w pkt a) powyżej.
§ 5.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera
od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.
W głosowaniu nad uchwałą nr 29/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.311.246,
– głosów „Przeciw” uchwale – 0,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.311.246 głosami „Za”.
Uchwała Nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z planowanym
podjęciem uchwały nr 31/2014 niniejszego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”) tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 100.000.000,00 zł (sto milionów), poprzez:
1) Przeniesienie kwoty 18.270.602,73 zł (osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa
złote i 73/100) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 45/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) Przeniesienie kwoty 81.729.397,27 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 27/100) z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1
Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.
§ 2.
W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na
podstawie uchwały nr 46/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r. i przeniesieniem
środków, o których mowa w § 1 pkt 1 powyżej, niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały
nr 45/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.
§ 3.
Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i uchwałą nr 31/2014
niniejszego Zgromadzenia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały nr 31/2014 przez niniejsze Zgromadzenie.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za”.
Uchwała Nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A.
do nabycia do dnia 31 grudnia 2017 roku do 1.183.637 akcji własnych Spółki.
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się zarząd Comp Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. rynku oficjalnych
notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.
§ 2.
Spółka nabywać będzie Akcje na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.183.637 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące
sześćset trzydzieści siedem);
2) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu
Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki,
uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej
zależne;-
3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;
4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcje wynosić będzie 30,00 zł (trzydzieści złotych), a kwota maksymalna
zapłaty za jedną Akcje wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych), przy czym w okresie trzech miesięcy od dnia
powzięcia niniejszej uchwały przez walne zgromadzenie minimalna proponowana kwota zapłaty za jedną Akcję
wynosić będzie 67,00 zł (sześćdziesiąt siedem złotych);
5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego
utworzonego na podstawie uchwały nr 30/2014 niniejszego walnego zgromadzenia;
6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych,
zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku) („Ustawa”), za pośrednictwem
osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób,
aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszySpółki;
7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego
utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 roku;
8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z
przepisami Ustawy; Rozpoczęcie i zakończenie nabywania Akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
9) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia,
lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej
odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia
posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte
Akcje nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.
§ 3.
Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:
1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);
2) po realizacji skupu Akcji.
§ 4.
Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2017 roku;
2) zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części;
o czym Zarząd winien przekazać informację do publicznej wiadomości.
§ 5.
Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji, zgodnie z przepisem art. 363 § 1
Kodeksu spółek handlowych.
§ 6.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej
uchwały.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 31/2014 oddano:
– ogółem głosów – 3.311.246 (ważne głosy oddano z 3.311.246 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,95 %
kapitału zakładowego,
– głosów „Za” uchwałą – 3.134.746,
– głosów „Przeciw” uchwale – 176.500,
– głosów „Wstrzymujących się” – 0,
– głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 3.134.746 głosami „Za”.