Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport: 27/2014) 30 / 6 / 2014

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd COMP S.A. informuje, ze w dniu dzisiejszym, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116,
odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy COMP S.A.
Na zgromadzeniu podjęto uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nowa dwuletnia wspólna
kadencje, następujących osób:
Pana Roberta Tomaszewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Tomasza Bogutyna na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Sławomira Lachowskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Włodzimierza Hausnera na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Jacka Klimczaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Kajetana Wojnicza na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.
Członkowie Rady złożyli oświadczenia o poniższej treści:
*Robert Tomaszewski – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Zarządu domu maklerskiego Ventus Asset
Management S.A., członkiem Rady Nadzorczej Ventus Energetyka SA, oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek
zależnych Comp S.A. – Paytel S.A. i Safe Computing Sp. z o.o.
*Tomasz Bogutyn – wykonuje zawód konsultanta – doradcy;. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki zależnej
Comp S.A. – Paytel S.A.;
*Sławomir Lachowski – wykonuje zawód konsultanta i jest zatrudniony w SL Consulting. Pełni funkcję p.o.
Prezesa Zarządu FM Bank PBP S.A. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej BEST S.A. oraz REDAN S.A.;
członkiem Rad Nadzorczych ORANGE Polska S.A., Paytel S.A., Memorex Sp. z o.o.; członkiem Rady Strategicznej
THINKTANK oraz członkiem Rady Fundacji Efekt Motyla.
*Włodzimierz Hausner – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej,
Wice-przewodniczącym Rady Nadzorczej Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o..
*Jacek Klimczak – wykonuje zawód radcy prawnego.
*Kajetan Wojnicz – wykonuje zawód ekonomisty i jest członkiem rad nadzorczych Admiral Boats, Plasma System
oraz Berling S.A.
*Arkadiusz Orlin Jastrzębski – wykonuje zawód doradcy inwestycyjnego.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, ze nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej
wobec COMP S.A. (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnia funkcje opisane
powyżej) jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, lub członkowie organu spółki kapitałowej, bądź innej
konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.