Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Uchwały podjęte na WZA Spółki (Raport: 21/2011) 29 / 6 / 2011

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane ogłoszeniem w dniu 3 czerwca 2011 roku (raport bieżący 18/2011 i 18-1/2011. Na dzisiejszym WZA podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Smołucha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór przewodniczącego obrad;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2010,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010,

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka akcyjna w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, zawierające:

– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

– sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 350 954 tys. zł;

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w wysokości 20 791 tys. zł; (20 790 169,00 zł) i całkowity dochód na sumę 20 832 tys. zł;

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 660 tys. zł;

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 985 tys. zł;

– oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, zawierające:

– informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460 219 tys. zł.;

– skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 277 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 25 608 tys. zł;

– skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 820 tys. zł;

– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 277 tys. zł;

– oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2010, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 20.790.169,00 zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) za rok obrotowy 2010, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób:

– całą kwotę, tj. złotych 20.790.169,00 zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 1.312.954 akcji Spółki, co stanowi 27,65 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1.312.954 głosy „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.037.265 akcji Spółki, co stanowi 42,91 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.037.265 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 1 marca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawer z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 18/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 19/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 20/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.

Uchwała Nr 21/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów „za” podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się.